Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Prawo do korzystania z lokalu komunalnego po śmieci syna. Skuteczna interwencja RPO

Data:
  • Do Pełnomocnika Terenowego RPO we Wrocławiu trafił wniosek w sprawie utraty prawa do korzystania z lokalu komunalnego przez pana Adama, który mieszkał tam z synem 
  • A najemcą lokalu był syn, który zmarł
  • Dzięki interwencji RPO z panem Adamem zawarto umowę najmu lokalu komunalnego

Po śmierci syna pana Adama Gminny Zarząd Mienia Komunalnego wymienił zamki w drzwiach wejściowych i udaremnił mu korzystanie z mieszkania. W mieszkaniu pozostały rzeczy pana Adama. Podkreślono, że faktycznie zamieszkiwał on pod podanym adresem i nie posiadał zaległości czynszowych. Pan Adam stał się osobą bezdomną, gdyż nie miał  tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego. 

Sprawa ta budziła poważne wątpliwości RPO, ponieważ pan Adam został pozbawiony możliwości dalszego korzystania z mieszkania przez pracowników Urzędu Miasta bez tytułu wykonawczego, bez wyroku eksmisyjnego. 

Pan Adam systematycznie korzystał ze wsparcia finansowego i bezpłatnych obiadów. Podejmował też prace społeczno-użyteczne. Nabywając prawo do świadczenia emerytalnego z ZUS, zaprzestał korzystania z jakichkolwiek form pomocy. Potwierdzono, że przez wszystkie lata mieszkał u swojego syna. Były sporadyczne sytuacje, kiedy nadużywał alkoholu i popadał w konflikty z synem - wtedy syn wyrzucał go z mieszkania. Jednak przez wiele lat funkcjonowali wspólnie. Pomimo że pan Adam nie był zameldowany pod tym adresem, częściowo uczestniczył w kosztach utrzymania.

Gmina początkowo stała na stanowisku, że pan Adam nie ma żadnych uprawnień do zamieszkiwania w lokalu, bo nie zaistniały przesłanki wstąpienia w stosunek najmu na podstawie art. 691 Kodeksu cywilnego. O ile rzeczywiście ojciec nie wstępuje w stosunek najmu z mocy samego prawa po śmierci dziecka będącego najemcą, to jednak z przepisu § 19 obowiązującej uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, jednoznacznie wynikała podstawa prawna nawiązania stosunku najmu z osobą, która spełnia warunek osiągania niskich dochodów, a ponadto zamieszkiwała wspólnie z najemcą i prowadziła wspólne gospodarstwo domowe przez okres nie krótszy niż 5 lat do chwili jego śmierci lub opuszczenia lokalu, a także nie posiada tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego lub innej nieruchomości mieszkaniowej i nie posiada zaległości z tytułu odszkodowania za zajmowanie lokalu mieszkalnego bez tytułu prawnego.

Wskazując te zasady, Rzecznik Praw Obywatelskich poprosił Burmistrza o ponowne przeanalizowanie sprawy.

W odpowiedzi poinformowano, że z panem Adamem zawarto umowę najmu lokalu komunalnego.

BPW.7217.16.2022
 

Autor informacji: Anna Kabulska
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Anna Kabulska
Data:
Operator: Anna Kabulska