Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Niemożność pracy komorników po 65. roku życia. Rzecznik przystąpił do postępowania TK

Data:
  • Trybunał Konstytucyjny bada skargę konstytucyjną komornika sądowego na przepis ustawy o wygaśnięciu z mocy prawa powołania na to stanowisko osób, które ukończyły 65 lat
  • Do postępowania w sprawie przystąpił Rzecznik Praw Obywatelskich, wnosząc o uznanie zaskarżonego przepisu za niezgodny z art. 65 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP oraz z jej art. 45 ust. 1 w związku z art. 32 ust. 1 

Ustawa z 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych przewiduje, że Minister Sprawiedliwości odwołuje komornika, jeżeli ukończył on 65. rok życia.

TK wszczął postępowanie w sprawie skargi konstytucyjnej (sygn. akt SK 31/24). Chodzi o zbadanie zgodności art. 281 ustawy z 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych w zakresie, w jakim:

  • „reguluje wygaśnięcie z mocy prawa powołania na stanowisko komornika z upływem określonego w nim w sposób arbitralny terminu wobec osób, które ukończyły 65 lat, [co] stanowi przejaw bezpośredniej dyskryminacji ze względu na wiek, zabronionej przez wiążące Rzeczpospolitą Polską normy prawa międzynarodowego” - z art. 2, art. 31 ust. 3, art. 32, art, 45 ust. 1, art. 60 i art. 65 ust. 1 Konstytucji;
  • „powoduje skutek w postaci wygaśnięcia powołania na stanowisko komornika z mocy prawa w oparciu o przesłankę osiągnięcia określonego wieku, bez uzależnienia tego skutku od działania organu władzy publicznej, wyłączając tym samym spod kognicji sądów administracyjnych i zamykając drogę sądową do dochodzenia naruszonych w ten sposób gwarantowanych Konstytucją RP i wiążącymi Rzeczpospolitą Polską normami prawa międzynarodowego praw podmiotowych” - z art. 32 ust. 1, art. 45 ust. 1, art. 77 ust. 2 i art. 184 Konstytucji;
  • "arbitralnie i bezzasadnie różnicuje prawo do poddania kontroli sądu administracyjnego przesłanki osiągnięcia określonego wieku, skutkującego wygaśnięciem powołania na stanowisko komornika od przesłanki osiągnięcia 65 roku życia obligującej Ministra Sprawiedliwości do odwołania z zajmowanego stanowiska, przyznając tym samym różne gwarancje podmiotowe wyłącznie w oparciu o kryterium ukończenia 65 lat przed dniem wejścia w życie ustawy” - z art. 2, art. 31 ust. 3, art. 32, art. 45 ust. I, art. 60 і art. 184 Konstytucji RP.

Rzecznik zgłosił udział w tym postępowaniu. Wnosi o stwierdzenie, że 

  • art. 281 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1691 ze zm.) jest niezgodny z art. 65 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP oraz z art. 45 ust. 1 w związku z art. 32 ust. 1 Konstytucji RP.

Uzasadnienie stanowiska RPO zostanie przedłożone TK w późniejszym terminie.

VII.561.11.2024
 

Załączniki:

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski
Data:
Operator: Łukasz Starzewski