Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Problem jednoczesnego rozliczania świadczeń i opieki hospicyjnej w warunkach domowych. Rzecznik do MZ i NFZ. Odpowiedź Funduszu

Data:
  • Podmioty lecznicze borykają się z problemem finansowania udzielanych świadczeń w ramach opieki paliatywnej i hospicyjnej przez Narodowy Fundusz Zdrowia
  • Niepokoją sygnały, że nie można jednocześnie rozliczać świadczeń tlenoterapii w warunkach domowych i opieki hospicyjnej w warunkach domowych
  • Przez odmowę finansowania przez NFZ takich świadczeń pacjenci onkologiczni mają utrudniony dostęp do leczenia
  • RPO poprosił o stanowisko Ministra Zdrowia i Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia 
  • AKTUALIZACJA 2.04.2024: Z uwagi na to, że świadczenia tlenoterapii domowej polegają w głównej mierze na zaopatrzeniu pacjenta w koncentrator tlenu, przepisy zarządzenia Prezesa NFZ wykluczają możliwość łączenia tych dwóch form opieki, ponieważ nie ma potrzeby zaopatrywania świadczeniobiorcy w dwa koncentratory tlenu - odpowiada prezes NFZ Filip Nowak

RPO Marcin Wiącek ponownie występuje do Ministra Zdrowia i Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie problematyki niewystarczającego finansowania przez NFZ opieki hospicyjnej.

Sytuacja chorych onkologicznie, którzy mają utrudniony dostęp do leczenia i niewystarczającego finansowania świadczeń była przez Rzecznika poruszana we wcześniejszej korespondencji kierowanej do MZ i NFZ. Minister Zdrowia poinformował wówczas, że gwarantowane świadczenia opieki zdrowotnej są finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia na podstawie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz, że nakłady na koszty świadczeń w rodzaju opieka paliatywna i hospicyjna systematycznie rosną.

Pomimo zapewnień co do poprawy sytuacji, podmioty lecznicze cały czas borykają się z problemem finansowania udzielanych świadczeń w ramach opieki paliatywnej i hospicyjnej przez NFZ.

Do Rzecznika docierają niepokojące sygnały, z których wynika niemożność jednoczasowego rozliczenia świadczeń tlenoterapii w warunkach domowych i opieki hospicyjnej w warunkach domowych.

Wskazano na przykład pacjenta, który przebywa w hospicjum domowym i oddycha przy pomocy koncentratora tlenowego udostępnionego przez inny podmiot, który został objęty terapią tlenową z powodu przewlekłej niewydolności oddechowej. Pacjent ten, od momentu przebywania w hospicjum domowym, ma zagwarantowane przez podmiot leczniczy świadczenia z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej.

W sytuacji takiego pacjenta NFZ wskazuje, że w zakresie rozliczenia świadczeń tlenoterapii w warunkach domowych i opieki hospicyjnej w warunkach domowych doszło do współwystępowania świadczeń, których nie można sumować w tym samym czasie. W praktyce oznacza to, że podmiot leczniczy nie otrzyma należności z tytułu umowy za realizację świadczeń w ramach hospicjum domowego przez NFZ.

Sprawia to, że pacjenci onkologiczni mają utrudniony dostęp do leczenia wobec odmowy finansowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia takich. świadczeń.

W związku z tym Rzecznik prosi minister zdrowia Izabelę Leszczynę i prezesa NFZ Filipa Nowaka o stanowisko w tej sprawie.

Odpowiedź Filipa Nowaka, prezesa NFZ

W nawiązaniu do pisma podnoszącego kwestię braku możliwości jednoczasowego rozliczania świadczeń tlenoterapii domowej i hospicjum domowego proszę przyjąć następujące wyjaśnienie.

Świadczeniodawca udzielający świadczeń w ramach umowy z NFZ zobowiązany jest do zapewnienia sprzętu określonego w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej (Dz.U. z 2022 r. poz. 262 ze zm.).

Załącznik nr 2, część II. ust 3. pkt 1 ww. rozporządzenia stanowi, że świadczeniodawca hospicjum domowego i hospicjum domowego dla dzieci zobowiązany jest do zapewnienia koncentratora tlenu lub innego źródła tlenu w liczbie co najmniej 1 szt. na 10 świadczeniobiorców.

Z uwagi na to, że świadczenia tlenoterapii domowej polegają w głównej mierze na zaopatrzeniu pacjenta w koncentrator tlenu, przepisy zarządzenia Prezesa NFZ wykluczają możliwość łączenia tych dwóch form opieki, ponieważ nie ma potrzeby zaopatrywania świadczeniobiorcy w dwa koncentratory tlenu. W razie potrzeby urządzenie to powinien zapewnić świadczeniodawca hospicjum domowego w ramach kompleksowej opieki nad pacjentem. Należy wskazać, że AOTMiT przy wycenie świadczenia gwarantowanego uwzględnia koszty wymaganego sprzętu. Zgodnie z § 3 rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych, świadczenia opieki paliatywnej i hospicyjnej to wszechstronna, całościowa opieka i leczenie objawowe świadczeniobiorców chorujących na nieuleczalne, niepoddające się leczeniu przyczynowemu, postępujące, ograniczające życie choroby. Opieka ta jest ukierunkowana na poprawę jakości życia, ma na celu zapobieganie bólowi i innym objawom somatycznym oraz ich uśmierzanie, łagodzenie cierpień psychicznych, duchowych i socjalnych.

V.7010.5.2024

Załączniki:

Autor informacji: Krzysztof Michałowski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski
Data:
Opis: Dochodzi odpowiedź NFZ
Operator: Łukasz Starzewski