Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Bon turystyczny "nie idzie za dzieckiem". Interwencja RPO w MSiT. Negatywna odpowiedź resortu

Data:
  • Prawa do bonu turystycznego nie mają nowi opiekunowie prawni dzieci, którzy nabyli uprawnienie do świadczenia wychowawczego po 31 grudnia 2021 r. 
  • Tymczasem dzieci, nad którymi pełnią oni pieczę, urodziły się w okresie uprawniającym je do bonu turystycznego
  • Rzecznik Praw Obywatelskich występuje do Ministra Sportu i Turystyki o odpowiednia zmianę  przepisów
  • W Ministerstwie nie obecnie prowadzone prace w celu przedłużenia terminu obowiązywania programu w jego obecnej formule, nie są również planowane żadne prace legislacyjne w tym zakresie - głosi odpowiedź 

Uprawnienie do bonu turystycznego jest powiązane z prawem do innych świadczeń, przede wszystkim - do świadczenia wychowawczego i nie przysługuje osobie, która nabyła je po 31 grudnia 2021 r. Pomija to zatem nowych opiekunów prawnych dzieci, którzy nabyli uprawnienie do świadczenia wychowawczego po tej dacie – natomiast dzieci, nad którymi pełnią pieczę, urodziły się w okresie uprawniającym je do bonu turystycznego. 

Chodzi o sytuację, w której poprzedni opiekunowie prawni dziecka mieli przyznane prawo do świadczenia wychowawczego i bonu turystycznego, jednak nie skorzystali z tego ostatniego świadczenia. A nowy opiekun prawny chciałby móc skorzystać z tej formy pomocy państwa i zapewnić dziecku korzyści wynikające z usług turystycznych i rekreacyjnych.

Art. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2020 r. o Polskim Bonie Turystycznym stawia granicę czasową dla możliwości uzyskania tego świadczenia, wiążąc to z przysługiwaniem w danym czasie innych świadczeń związanych ze wsparciem rodziny (przede wszystkim świadczenia 500 plus). Wydaje się uzasadnione, by w opisanym przypadku, gdy nowy opiekun prawny wyraża wolę skorzystania z bonu turystycznego na rzecz dziecka pozostającego pod jego pieczą, mógł z tego uprawnienia skorzystać.

RPO zwracał się już w tej sprawie do resortowego Departamentu Turystyki. W odpowiedzi napisano, że: „możliwość uzyskania prawa do świadczenia w formie bonu przez takie osoby wymagałaby zmiany treści w art. 4 ust 1 Ustawy o PBT w taki sposób, aby osoby które uzyskały prawo do świadczenia wychowawczego lub dodatku mogły również otrzymać prawo do świadczenia w formie bonu, lub dodania przepisów regulujących kwestie przeniesienia prawa do świadczenia w formie bonu na inną osobę, w szczególności na osobę sprawującą opiekę nad dzieckiem od 01.01.2022 lub później".

Rzecznik wskazuje, że ustawodawca uznał, iż celem bonu turystycznego jest nie tylko wsparcie dla sektora turystyki dotkniętego skutkami ograniczeń pandemicznych, ale także pomoc rodzinie, zwłaszcza dzieciom, w realizacji potrzeb co do krajoznawstwa i turystyki. W postulacie tym realizuje się opiekuńcza funkcja państwa wobec rodziny (art. 71 ust. 1 Konstytucji) oraz dzieci objętych pieczą zastępczą (art. 72 ust. 2 Konstytucji).

Marcin Wiącek prosi zatem min. Kamila Bortniczuka o rozważenie zasadności inicjatywy ustawodawczej w tym zakresie.

V.7108.94.2022

Załączniki:

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji: 2023-03-22 09:02:55
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski
Data: 2023-03-28 08:58:20
Opis: Dochodzi odpowiedź MSiT
Operator: Łukasz Starzewski
Data: 2023-03-24 15:44:05
Operator: Łukasz Starzewski