Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Sprawa nagrywania rozmów pracowników i klientów w sieci aptek. Kontrole PUODO nie wykazały nieprawidłowości

Data:
  • W jednej z największych sieci aptek kamery i mikrofony miały nagrywać rozmowy pracowników, także z klientami przy okienkach - pracownicy mieli podpisywać zgody na to; klientów o tym nie uprzedzano
  • Zawód farmaceuty wiąże się z zachowaniem tajemnicy zawodowej. Pacjent ma zaś prawo do zachowania w tajemnicy przez osoby wykonujące zawód medyczny uzyskanych w związku z nim informacji 
  • Mogło także dojść do naruszenia praw pracowniczych
  • AKTUALIZACJA: Do Naczelnej Rady Aptekarskiej nie docierały oficjalne informacje na temat tych nieprawidłowości - odpowiada Rada. NRA spytała okręgowych rzeczników odpowiedzialności zawodowej, czy wpływały do nich ewentualne skarg lub sygnały
  • AKTUALIZACJA2: Od żadnego Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej nie wpłynęły informacje ani skargi dotyczące tej nieprawidłowości - dodała NRA
  • Dla zapobiegania podobnym sytuacjom niektóre Okręgowe Izby Aptekarskie uruchomiły zaś adresy mailowe, na które farmaceuci mogą anonimowo zgłaszać dostrzeżone nieprawidłowości
  • AKTUALIZACJA 27.05.2024: Prezes UODO poinformował, że czynności kontrolne w dwóch aptekach nie wykazały stosowania urządzeń rejestrujących dźwięk ani na stanowiskach obsługujących pacjentów, ani w ramach stosowanego monitoringu wizyjnego, składającego się z jednej kamery obejmującej swoim zasięgiem izbę ekspedycyjną apteki.

Rzecznik praw obywatelskich Marcin Wiącek występuje w tej sprawie do prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej Elżbiety Piotrowskiej-Rutkowskiej.  

"Puls Farmacji" poinformował o licznych skargach od farmaceutów i techników farmaceutycznych, byłych lub obecnych pracowników jednej z największych w Polsce sieci aptek. Twierdzą oni, że poza monitoringiem wizyjnym, w aptekach sieci zainstalowano również mikrofony. Mają one przy każdym okienku nagrywać zarówno pracowników, jak i klientów. Z podanych informacji wynika, że pacjenci nie byli informowani o nagrywaniu ich wizyt w aptekach.

Przytoczono anonimową wypowiedź byłej pracownicy, że podczas podpisywania umowy o pracę dostała do podpisu również dwie zgody:  na rejestrowanie obrazu i nagrywanie dźwięku. Otrzymała jednak wyłącznie kopię umowy o pracę. O tym, gdzie zamontowane są mikrofony. dowiedziała się od innych pracowników. Kierownictwo nie poinformowało o powodach nagrywania, ani o tym, co się potem dzieje z nagraniami.  

Z przekazanych informacji wynika także, że dostępu do nagrań monitoringu wizyjnego i mikrofonów nie mieli ani farmaceuci, ani kierownicy aptek. Co kilka tygodni każdy pracownik zaś otrzymywał imienną ocenę i wytyczne od koordynatora. Sieć aptek kładła bowiem duży nacisk na sprzedaż zamienników, wydawanie leków w mniejszych opakowaniach dla seniorów (leki z listy S w mniejszych opakowaniach są objęte wyższą refundacją) i marek własnych. Pracowników zobowiązywano, aby każdorazowo wypowiadali ustaloną formułkę. 

Według tych informacji, za analizą sprzedaży i najpewniej po wysłuchaniu nagrań szła dyscyplinująca rozmowa z pracownikiem. Po nagraniu prywatnej rozmowy pracownic jednej z nich odmówiono urlopu.

Z tych doniesień wynika, że problem znany jest od dawna, ale oficjalnych działań nie podjęto z braku stosownej skargi - wszystkie bowiem informacje przekazywano anonimowo.

Sprawa dotyczy prawa do prywatności objętego gwarancją konstytucyjną (art. 47 Konstytucji RP). Chodzi m.in. o osoby wykonujące zawód farmaceuty, związany z zachowaniem tajemnicy zawodowej. Pacjent z kolei - w myśl ustawy  o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta - ma prawo do zachowania w tajemnicy przez osoby wykonujące zawód medyczny, w tym udzielające mu świadczeń zdrowotnych, informacji z nim związanych, a uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu medycznego. Potwierdzenie tego prawa znajduje się w art. 34 ustawy o zawodzie farmaceuty.

Z artykułu wynika także, że mogło dojść do naruszenia praw pracowniczych wynikających z Kodeksu pracy. Zgodnie z art. 22 [2} Kp, jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa pracowników lub ochrony mienia lub kontroli produkcji lub zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę, pracodawca może wprowadzić szczególny nadzór nad terenem zakładu pracy lub terenem wokół zakładu pracy w postaci środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu. Monitoring wizyjny nie może obejmować pomieszczeń sanitarnych, szatni, stołówek oraz palarni, o ile nie jest to niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa i tajemnicy.

Rzecznik pyta prezes NRA, co już zrobiono, aby wyjaśnić sprawę i czy zawiadomiono o niej Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz Państwową Inspekcją Pracy.

Odpowiedź prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej Elżbiety Piotrowskiej-Rutkowskiej

W odpowiedni na pismo z dnia 24 października 2023 r. znak VII.5O1.175.2023.KSZ uprzejmie informuję, że do Naczelnej Rady Aptekarskiej nie docierały oficjalne informacje na temat nieprawidłowości w aptekach ogólnodostępnych (...) w zakresie m.in. nagrywania rozmów personelu fachowego z pacjentami bez ich wiedzy.

Mając na uwadze wyjaśnienie przedmiotowej sprawy Naczelna Izba Aptekarska zwróciła się do wszystkich okręgowych rzeczników odpowiedzialności zawodowej z prośbą o przekazanie informacji na temat ewentualnych skarg lub sygnałów, jakie mogły wpływać do organów okręgowych izb aptekarskich w wyżej wymienionej sprawie.

Kolejna odpowiedź prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej

W odpowiedzi (na pismo z dnia 24 października 2023 r. znak VII.501.175.2023.KSZ uprzejmie informuję, że do samorządu zawodu farmaceuty nie docierały oficjalne informacje na temat nieprawidłowości w aptekach ogólnodostępnych (...) w zakresie m.in. nagrywania rozmów personelu fachowego z pacjentami bez ich wiedzy.

Mając na uwadze wyjaśnienie przedmiotowej sprawy Naczelna Izba Aptekarska zwróciła się do wszystkich okręgowych rzeczników odpowiedzialności zawodowej z prośbą o przekazanie informacji na temat ewentualnych skarg lub sygnałów, jakie mogły wpływać do organów okręgowych izb aptekarskich w wyżej wymienionej sprawie.

Po uzyskaniu odpowiedzi od wszystkich Okręgowych Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej i dokonaniu ich analizy należy wskazać, że do żadnego z Rzeczników nie wpłynęły informacje ani skargi dotyczące wskazanych powyżej nieprawidłowości.

Mając na uwadze powyższe należy podkreślić, że jedynym źródłem pozyskiwania informacji w tym zakresie będą dla samorządu dane przekazywane przez Państwową Inspekcję Farmaceutyczną (informacje pozyskiwane przez WIF w trakcie kontroli aptek) oraz ewentualne przyszłe informacje od farmaceutów, którzy bezpośrednio zetknęli się z przedmiotowymi przypadkami.

Rzecznicy Odpowiedzialności Zawodowej, prowadząc postępowania dyscyplinarne, korzystają bowiem z materiałów dowodowych zebranych w toku postępowań kontrolnych prowadzonych przez uprawnione podmioty, takie jak: Państwowa Inspekcja Farmaceutyczna lub Narodowy Fundusz Zdrowia oraz organy ścigania tj. Policja i Prokuratura.

Z tego powodu ewentualne postępowania dyscyplinarne w opisywanej sprawie mogą być następstwem zawiadomień pochodzących od ww. instytucji, które posiadają stosowne uprawnienia do stwierdzania tego typu nieprawidłowości.

Zwracam również uwagę, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, rzecznik odpowiedzialności zawodowej wszczyna postępowanie wyjaśniające po uzyskaniu wiarygodnej informacji uzasadniającej podejrzenie, iż miało miejsce postępowanie sprzeczne z zasadami etyki i deontologii zawodowej oraz przepisami prawnymi dotyczącymi wykonywania zawodu farmaceuty. Bardzo ogólnikowe informacje napływające z różnych źródeł i sygnalizujące jedynie istnienie powyższych praktyk, nie są wystarczające do wszczęcia postępowania przez rzecznika odpowiedzialności zawodowej wobec konkretnego farmaceuty w konkretnej sprawie.

Przedstawiając powyższe informuję również, że w celu zapobiegania podobnym sytuacjom niektóre Okręgowe Izby Aptekarskie uruchomiły specjalne adresy mailowe, na które farmaceuci mogą anonimowo zgłaszać dostrzeżone nieprawidłowości. Naczelna Izba Aptekarska natomiast, we współpracy z Komendą Główną Policji, zorganizowała serię szkoleń webinarowych, dotyczących zwalczania przestępczości korupcyjnej w obszarze zdrowia. 

Odpowiedź Mirosława Wróblewskiego, prezesa UODOO

W odpowiedzi na pismo Pana Rzecznika z dnia 9 maja 2024 r. w sprawie monitoringu i podsłuchów instalowanych w aptekach (znak: VII.501.175.2023.KSZ) uprzejmie informuję, że Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (zwany dalej także jako: PUODO) otrzymał na początku 2023 r., przekazaną przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego, wiadomość elektroniczną osoby fizycznej, dotyczącą przedmiotowego zagadnienia.

W piśmie tym zawiadamiający wskazywał, że wielokrotnie informował o łamaniu praw pacjenta zarówno Głównego Inspektora Farmaceutycznego, jak i UOKiK, jednak nie przedstawił on żadnych dowodów na poparcie swoich twierdzeń. Z uwagi na braki formalne tego podania, nie było niestety możliwe wszczęcie postępowania w tej sprawie przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Ponadto uprzejmie wskazuję, że PUODO w dniach od 15 do 19 lipca 2019 r. dokonał czynności kontrolnych u Pana (....) prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą (....)  - przy czym miejscem przeprowadzenia kontroli była: (....).

Następnie w dniach od 20 do 23 listopada 2023 r. zostały przeprowadzone czynności kontrolne w (...) której wspólnikiem oraz członkiem zarządu był Pan (....). W obydwu przypadkach zakresem kontroli objęto przetwarzanie danych osobowych za pośrednictwem środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu i dźwięku.

Przeprowadzone czynności kontrolne w ww. aptekach nie wykazały stosowania przez kontrolowane podmioty urządzeń rejestrujących dźwięk ani na stanowiskach obsługujących pacjentów, ani w ramach stosowanego monitoringu wizyjnego, składającego się z jednej kamery obejmującej swoim zasięgiem izbę ekspedycyjną apteki.

Jednocześnie organ nadzorczy nie dysponuje informacjami, w oparciu o które możliwe byłoby podjęcie innych dodatkowych działań w przestawionej przez Pana Rzecznika sprawie, dlatego też, gdyby Pan Rzecznik dysponował takowymi, uprzejmie proszę o ich przekazanie.

VII.501.175.2023

Załączniki:

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski
Data:
Opis: Dochodzi odpowiedź PUODO
Operator: Łukasz Starzewski
Data:
Opis: Dochodzi kolejna odpowiedź Naczelnej Rady Aptekarskiej
Operator: Łukasz Starzewski
Data:
Opis: Dochodzi odpowiedź prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej
Operator: Łukasz Starzewski
Data:
Opis: W drugim akapicie słowa "Portale związane z farmacją i medycyną" zamieniono na "Puls Farmacji"
Operator: Łukasz Starzewski