W imię prawa do informacji publicznej. RPO apeluje do Mikołaja Pawlaka o upublicznienie Informacji RPD za 2018 r.

Data:
  • Nadal nie jest znana Informacja Rzecznika Praw Dziecka za 2018 r.
  • Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się do Mikołaj Pawlaka o  jej opublikowanie – do czego zobowiązuje  go ustawa o RPD

Obywatele skarżyli się RPO na brak sprawozdania z działalności Rzecznika Praw Dziecka za 2018 r. Mimo ich wniosków o udostępnienie tej informacji, dokument nie został ani opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej RPD, ani przedłożony Sejmowi.

RPD informował wnioskujących obywateli, że sprawozdanie nie zostało przedstawione Sejmowi poprzedniej kadencji ze względu na zasadę dyskontynuacji prac parlamentu i że zostanie zaprezentowane wraz z informacją za rok 2019 r. Tak się jednak nie stało. 31 marca 2020 r. Mikołaj Pawlak przedstawił informację za rok 2019, jednak nie uwzględnił informacji z 2018 r. Nadal także nie ma jej na stronie internetowej RPD.

Do Rzecznika Praw Obywatelskich nie wpłynęła odpowiedź na wystąpienie do RPD z 11 grudnia 2020 r. w sprawie niezamieszczenia Informacji w Biuletynie Informacji Publicznej RPD. Także Kancelaria Sejmu poinformowała RPO, że do Sejmu nie wpłynęła taka  Informacja.

Budzi to  poważne wątpliwości z punktu widzenia art. 12 ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka. Głosi on: „Rzecznik przedstawia Sejmowi i Senatowi, corocznie, nie później niż do dnia 31 marca, informację o swojej działalności i uwagi o stanie przestrzegania praw dziecka. Informacja Rzecznika jest podawana do wiadomości publicznej”.

Mając na uwadze prawo obywateli do informacji publicznej (art. 61 Konstytucji), zastępca RPO Stanisław Trociuk zwraca się do Mikołaja Pawlaka o opublikowanie Informacji o działalności RPD za 2018 r.

Podkreśla, że w świetle art. 1 ust. 2 ustawy o RPO oba organy ochrony praw człowieka współpracują ze sobą. Zgodnie zaś  art. 17 ust. 1 pkt 2 ustawy o RPO organ, organizacja lub instytucja, do których zwróci się Rzecznik, obowiązane są z nim współdziałać i udzielać mu pomocy, a w szczególności udzielać Rzecznikowi żądanych przez niego informacji i wyjaśnień. Z kolei art. 15 ust. 2 ustawy o RPO stanowi, że organ, organizacja lub instytucja, do których zostało skierowane wystąpienie, obowiązane są bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 30 dni, poinformować Rzecznika o podjętych działaniach lub zajętym stanowisku.

VII.6060.16.2020

Załączniki:

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji: 2021-04-23 14:17:44
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski