Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Opłaty za badania techniczne pojazdów. Kolejna interwencja Rzecznika w resorcie infrastruktury

Data:
  • Opłaty za badania techniczne pojazdów są na tym samym poziomie od 18 lat – skarżą się właściciele stacji diagnostycznych, których koszty przez ten czas znacznie wzrosły
  • Projekt odpowiednich zmian może nie zdążyć być uchwalony przed końcem obecnej kadencji Parlamentu  
  • Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich interweniuje w tej sprawie w Ministerstwie Infrastruktury

RPO dziękuje za odpowiedź MI z 13 października 2022 r. na wystąpienie ws.  braku waloryzacji stawek opłat za badania aut. Podano w nim, że resort opracował projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 2540), który wprowadza zmiany w systemie badań technicznych pojazdów. 

Zgodnie z art. 84a ust. 2 projektu, wydając rozporządzenie, o którym mowa w art. 84a ust. 1 ustawy, minister ds. transportu uwzględni warunki techniczne pojazdów podlegających badaniu technicznemu, konieczność ujednolicenia stosowanych dokumentów i koszty wykonywania badań.

Resort powiadomił, że projekt jest obecnie procedowany w sejmowej Komisji Infrastruktury. Gdy wejdzie w życie, Minister Infrastruktury będzie obowiązany do określenia w rozporządzeniu wysokości opłat za przeprowadzenie badań.

W odpowiedzi MI  po raz kolejny nie przedstawiło merytorycznego stanowiska odnośnie do tego, czy ustalone rozporządzeniem MI z 29 września 2004 r. stawki opłat za badania pojazdów - które nie uwzględniają aktualnych kosztów wykonywania  badań -  spełniają wymogi wynikające z art. 92 ust. 1 Konstytucji w zakresie realizacji wytycznych zawartych w art. 84a ust. 2 Prawa o ruchu drogowym. 

Fakt  procedowania zmian przepisów, kwestionowanych przez organizacje przedsiębiorców prowadzących badania pojazdów, nie zwalnia MI z udzielenia RPO wyjaśnień, o które zwrócił się 17 sierpnia 2022 r.

Uzyskanie stanowiska resortu co do konstytucyjności rozporządzenia ustalającego wysokość opłat jest tym bardziej zasadne, że istnieje duże prawdopodobieństwo, iż projekt nie zostanie uchwalony w obecnej kadencji parlamentu. Zgodnie z zasadą dyskontynuacji, nie będzie on podlegał przekazaniu parlamentowi nowej kadencji.  Z informacji na stronie internetowej Sejmu wynika bowiem, że w Komisji Infrastruktury kilkakrotnie przedłużano termin na złożenie sprawozdania. Obecnie wyznaczony jest na 10 lipca 2023 r.

Piotr Mierzejewski, dyrektor Zespołu Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego BRPO, zwraca się zatem do Renaty Rychter, dyrektor Departamentu Transportu Drogowego MI. Prosi o ustosunkowanie się do kwestii zaniechania podwyższania opłat za badania techniczne pojazdów w aspekcie zgodności takiej bezczynności z wytycznymi prawodawcy zawartymi w art. 84a ust. 2 Prawa o ruchu drogowym i jej wpływu na konstytucyjne prawa przedsiębiorców prowadzących stacje diagnostyczne oraz przedstawienie merytorycznego stanowiska MI.

V.7100.9.2021

Załączniki:

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski