Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Sposób przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Zakopanem

Data:

Jedyną gminą w Polsce, w której nie funkcjonuje zespół interdyscyplinarny ds. przemocy w rodzinie, i w której nie uchwalono programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie jest miasto Zakopane. Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się w tej sprawie do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z prośbą o rozważenie podjęcia kolejnych działań w związku z uchylaniem się przez Radę Miasta Zakopane od wykonywania obowiązków przewidzianych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

W odpowiedzi z dnia 29 grudnia 2015 r. Elżbieta Bojanowska, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poinformowała, że wystosowano pismo ponaglające do Burmistrza Miasta Zakopane oraz zwrócono się do Wojewody Małopolskiego jako organu sprawującego nadzór i kontrolę nad jednostkami samorządu terytorialnego o podjęcie działań w tej sprawie. Minister wyraziła nadzieję, że podjęte działania przyczynią się do efektywnego realizowania w Zakopanem działań mających na celu udzielanie pomocy osobom doznającym przemocy w rodzinie oraz skierowanych do sprawców przemocy.

 

Ważne linki:

Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP