Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Minister Sprawiedliwości nie odpowiada na wystąpienia ws. praw osób pozbawionych wolności. Interwencja Rzecznika u premiera

Data:
  • Minister Sprawiedliwości nie odpowiada na wystąpienia Rzecznika Praw Obywatelskich m.in. w sprawie praw osób pozbawionych wolności
  • Adam Bodnar prosi premiera Mateusza Morawieckiego, by spowodował udzielenie odpowiedzi przez ministra

Rzecznik pisze, że 5 sierpnia 2020 r. zwrócił się do ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry w sprawie nieuprawnionego stosowania wobec osób pozbawionych wolności, przebywających w jednostkach penitencjarnych, procedur ochronnych, które w sposób nadmierny i nieuzasadniony ingerują w ich prawa. Mimo wagi problemu i pisma ponaglającego odpowiedzi nie ma.

 Taka sama jest sytuacja w przypadku innych wystąpień do Ministra Sprawiedliwości:

  • z 29 marca 2018 r. w sprawie prawa do obrony w postępowaniu rozpoznawczym i wykonawczym osób z niepełnosprawnością intelektualną lub psychiczną;
  • z 2 czerwca 2020 r. oraz 19 października 2020 r. w sprawie podjęcia inicjatywy legislacyjnej celem określenia w przepisach Kodeksu karnego wykonawczego prawa skazanych do realizacji widzeń za pośrednictwem komunikatora internetowego;
  • z 18 grudnia 2020 r. w sprawie badań na obecność alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych w organizmie skazanego pozbawionego wolności, ich dokumentowania oraz weryfikacji

W poprzednim wystąpieniu do premiera w sprawie braku odpowiedzi Ministra Sprawiedliwości co do zagwarantowania każdemu kontaktu z obrońcą już od chwili zatrzymania, Rzecznik wskazał 26 kwietnia 2018 r., że brak reakcji na liczne wystąpienia narusza ustawę o RPO, osłabia funkcjonowanie w praktyce zasady demokratycznego państwa prawnego i wpływa negatywnie na kształtowanie szacunku do konstytucyjnych organów państwa.

Zgodnie bowiem z art. 15 ust. 2 ustawy 3 ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich  organ, organizacja lub instytucja, do których skierowano wystąpienie, obowiązane są bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 30 dni, poinformować Rzecznika o podjętych działaniach lub stanowisku. Jest to obowiązek prawny, a niedotrzymanie ustawowego terminu, z przyczyn nieuzasadnionych, nie powinno mieć miejsca w demokratycznym państwie prawnym.

Kwestia braku odpowiedzi Ministra Sprawiedliwości na wystąpienia RPO była również przedmiotem interpelacji poselskich (Nr 23619 z 2 lipca 2018 r.). Problem nadal nie został jednak rozwiązany, mimo zapewnień podsekretarza stanu w MS Marcina Warchoła, że Minister Sprawiedliwości nie uchyla się od odpowiedzi na wystąpienia i postulaty legislacyjne RPO.

- Mając powyższe na uwadze, uprzejmie proszę Pana Premiera o osobiste zainteresowanie się sprawą oraz spowodowanie udzielenia odpowiedzi na moje wystąpienia kierowane do Ministra Sprawiedliwości – pisze Adam Bodnar do premiera Mateusza Morawieckiego.

IX.517.632.2019

Załączniki:

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk