Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Prawa osób ubezwłasnowolnionych wciąż nie zmienione [art. 5 – Równość i niedyskryminacja, art. 12 – Równość wobec prawa, art. 13 – Dostęp do wymiaru sprawiedliwości, art. 19 – Prowadzenie życia samodzielnie i przy włączeniu w społeczeństwo]*

Data:

Już w 2012 r. Rzecznik Praw Obywatelskich występowała do Ministra Sprawiedliwości w sprawie praw osób ubezwłasnowolnionych. Obecnie Rzecznik zwróciła się ponownie do Ministra Sprawiedliwości o poinformowanie o aktualnym stanie procedury legislacyjnej w sprawie skonsolidowanego projektu założeń projektu ustawy o zmianie ustaw: Kodeksu cywilnego, Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, Kodeksu postępowania cywilnego, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw w zakresie dotyczącym osób ubezwłasnowolnionych.

Rzecznik była zainteresowana zwłaszcza praktycznym i systemowym problemem ze znalezieniem kandydatów na opiekunów i kuratorów oraz pracami legislacyjnymi nad nowym Kodeksem cywilnym w części dotyczącej zdolności do czynności prawnych. Z otrzymanej w lutym br. korespondencji wynika, że projekt był uzgodniony wewnątrzresortowo i oczekiwał na akceptację Ministra Sprawiedliwości przed skierowaniem do konsultacji publicznych, opiniowania i uzgodnień międzyresortowych. Problem ten został pominięty w rządowym sprawozdaniu z realizacji postanowień Konwencji. Polska zgłosiła przy ratyfikacji Konwencji ONZ i prawach osób niepełnosprawnych oświadczenie interpretacyjne w kwestii ubezwłasnowolnienia oraz zastrzeżenie w przedmiocie małżeństw osób z niepełnosprawnością.

[Pismo do Ministra Sprawiedliwości]

 

Załączniki:

Autor informacji: Dyrektor Zespołu ds. Równego Traktowania
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk