Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Potrzebne wzmocnienie koordynacji działań w zakresie przeciwdziałania przestępstwom z nienawiści i innym formom dyskryminacji

Data:

- Obowiązkiem państwa i organów władzy publicznej jest przeciwdziałanie ksenofobii, walka z rasizmem, nietolerancją oraz dyskryminacją, jednak aby te działania były efektywne – należy dobierać odpowiednie narzędzia. Rada do spraw Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i związanej z nimi Nietolerancji, w mojej opinii, tej roli nie spełniała – napisała minister cyfryzacji Anna Streżyńska w odpowiedzi na wystąpienie RPO.

Mowa i przestępstwa z nienawiści, skierowane w szczególności wobec osób i grup o różnym pochodzeniu narodowym bądź etnicznym czy wyznawców różnych religii, znajdują odzwierciedlenie w rosnących statystykach organów ścigania. Rzecznik Praw Obywatelskich z niepokojem obserwuje to zjawisko, stale apelując o wzmożenie wysiłków dla zapewnienia odpowiedniej reakcji państwa. W tym celu niezbędne jest m. in. zadbanie o ustanowienie funkcjonalnych mechanizmów współpracy i wymiany informacji pomiędzy właściwymi organami, na co Rzecznik wskazywał w wystąpieniach do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Cyfryzacji z dnia 25 kwietnia br.

W odpowiedzi minister Anna Streżyńska poinformowała m.in., że z dniem 1 czerwca 2016 r. zarządzeniem Prezes Rady Ministrów zniesiona została Rada do spraw Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i związanej z nimi Nietolerancji. Rada została powołana w 2011 roku jako forum służące rozwijaniu integracji i współpracy resortów w zakresie przeciwdziałania przestępstwom z nienawiści. Decyzji tej nie towarzyszy jednak wdrożenie innego rozwiązania organizacyjnego, które zastąpiłoby dotychczasowe, ocenione jako nie spełniające oczekiwań.

Wiceminister spraw wewnętrznych Jarosław Zieliński zapewnił natomiast o stałym monitorowaniu przestępstw motywowanych uprzedzeniami, do których należą także przestępstwa stanowiące mowę nienawiści. Rzecznik Praw Obywatelskich docenia wprowadzenie udoskonalonego systemu gromadzenia danych o tego typu przestępstwach, który jest obecnie wspólny dla MSWiA i Policji. Jednak są to działania niewystarczające wobec aktualnych wyzwań. W związku z tym kwestia przeciwdziałania przestępstwom z nienawiści pozostawać będzie w obszarze szczególnego zainteresowania RPO.

Załączniki:

Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk