Biuletyn Informacji Publicznej RPO

IV posiedzenie Komisji Ekspertów ds. Zdrowia

Data:

3 października 2017 r. odbyło się IV posiedzenie Komisji Ekspertów ds. Zdrowia przy Rzeczniku Praw Obywatelskich. Rzecznik Praw Obywatelskich powołał dwóch nowych Członków Komisji: lek. med. Piotra Jareckiego oraz Piotra Mierzejewskiego – Dyrektora Zespołu Prawa Administracyjnego i Gospodarczego na Współprzewodniczącego Komisji Ekspertów.

Otwierając posiedzenie Komisji zastępczyni RPO dr Sylwia Spurek przedstawiła główny temat posiedzenia, jakim była dyskusja nad „Standardem realizacji prawa do ochrony zdrowia w Polsce – propozycją metodyki pomiaru”. To dokument przygotowany przez zewnętrznego eksperta.

Sekretarz Komisji Ewa Osińska złożyła sprawozdanie z działalności Rzecznika Praw Obywatelskich w obszarze ochrony zdrowia -12 kwietnia 2017 r. (od ostatniego posiedzenia Komisji). Omówiła wystąpienia RPO i odpowiedzi organów: z zakresu praw pacjenta przysługujących kobietom ciężarnym i rodzącym, dostępu do rehabilitacji i leczenia sanatoryjnego, chorób rzadkich, dostępności do okulistycznych świadczeń zdrowotnych, wykonywania zawodów medycznych, w tym pielęgniarki i położnej, kar dyscyplinarnych w zawodzie lekarza, sieci szpitali, profilaktyki HIV/AIDS.

Na kanwie zaprezentowanego materiału eksperci Komisji przedyskutowali problemy związane z tworzoną siecią szpitali, profilaktyką HIV/AIDS, czasem pracy lekarzy, wykonywaniem zawodu pielęgniarki i położnej, ratownika medycznego, opiekuna pacjenta, statusu geriatrii, medycyny pracy.

Wskazali m.in., że sieć szpitali jest niespójna z opracowanymi mapami potrzeb zdrowotnych, szpitale nie mają gwarancji uzyskania w kolejnych okresach działalności odpowiedniej do potrzeb kwoty ryczałtu. Praktycznym problemem może też być „przejmowanie” pacjentów oczekujących na świadczenia przez szpitale pozostające w sieci. Eksperci podnieśli też problemy w funkcjonowaniu zawodu ratownika medycznego, opiekuna pacjenta, dietetyka, kosmetologa. Zawód opiekuna pacjenta jest nieuregulowany pod kątem kompetencji i statusu prawnego. Postulowano zwiększenie liczby geriatrów przez przywrócenie tzw. „szybkiej ścieżki specjalizacji” np. dla lekarzy POZ.

Następnie eksperci przystąpili do dyskusji nad głównym materiałem merytorycznym posiedzenia – Standardem realizacji prawa do ochrony zdrowia w Polsce – propozycją metodyki pomiaru. Eksperci Komisji doszli do wniosku, że niezbędne jest przedyskutowanie Standardu w gronie specjalistów ekonomii i analizy danych. Zwrócili uwagę, że w zależności od konkretnego obszaru ochrony zdrowia stosuje się różnie mierniki i indeksy. Praktyczną trudność może więc sprawić wybór liczby i rodzaju mierników. Eksperci Komisji wraz z Rzecznikiem doszli do wniosku, że należy przedyskutować Standard ponownie, ale z udziałem specjalistów z zakresu ekonomii i analizy danych.

Autor informacji: Dyrektor Zespołu Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: AnetaKosz
Data:
Operator: AnetaKosz