Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Czy polskie przepisy covidowej skutecznie przedłużają ważność prawa jazdy za granicą? – pytanie na infolinię 800-676-676

Data:

Kierowca zawodowy pyta o prawo jazdy, które straciło ważność w czasie epidemii. Czy przepis dotyczący wydłużenia jego ważności wynikający z ustawy covidowej, będzie skuteczny również za granicą?

Jeśli według prawa krajowego prawo jazdy zachowuje ważność, to powinno być  honorowane również w innych państwach-stronach konwencji o ruchu drogowym. Inną kwestią pozostaje wytłumaczenie i przekonanie funkcjonariusza zagranicznej policji o ważności prawa jazdy, jeśli zawiera w swojej treści termin ważności, który upłynął. W takim przypadku może się okazać, że wydruk treści ustawy wraz z tłumaczeniem na język obcy nie są wystarczające i sprawa może trafić na drogę sądową zgodnie z prawem miejsca zatrzymania do kontroli.

Jak wyglądają przepisy?

Zgodnie z art. 15zzzw. pkt 1) ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w przypadku, gdy ważność prawa jazdy, (…) upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ważność tych dokumentów, uprawnień i wpisu ulega przedłużeniu do dnia upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, w zależności od tego, który z nich zostanie odwołany później.

Prawo jazdy krajowe jest respektowane w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej i państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, państwach, które ratyfikowały konwencję o ruchu drogowym, sporządzona w Wiedniu dnia 8 listopada 1968 r. Ponadto kierowca może zagranicą legitymować się dodatkowo wydanym międzynarodowym prawem jazdy. Na podstawie art. 41 ww. konwencji umawiające się Strony uznają:

  1. każde krajowe prawo jazdy, sporządzone w ich języku narodowym lub w jednym z ich języków narodowych, a jeżeli nie jest sporządzone w takim języku, to, do którego jest dołączony uwierzytelniony przekład;
  2. każde krajowe prawo jazdy zgodne z postanowieniami załącznika 6 do niniejszej konwencji oraz
  3. każde międzynarodowe prawo jazdy zgodne z postanowieniami załącznika 7 do niniejszej konwencji,

– jako uprawniające na ich terytoriach do kierowania pojazdem, który należy do kategorii wymienionych w prawie jazdy, pod warunkiem, że prawo jazdy jest nadal ważne oraz, że zostało wydane przez inną Umawiającą się Stronę lub jeden z jej organów terenowych albo przez stowarzyszenie upoważnione do tego przez tę inną Umawiającą się Stronę lub jeden z jej organów terenowych. Postanowień niniejszego ustępu nie stosuje się do praw jazdy osób uczących się kierowania pojazdami. (…)

Stan prawny na 11.2.2021.

Autor informacji: Wydział Przyjęć Interesantów
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk