Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Po interwencji RPO: Dodatek wychowawczy z programu „Rodzina 500 Plus” dla wszystkich dzieci niepełnosprawnych z rodzin zastępczych

Data:

Rzecznik podjął interwencję w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w związku z ograniczonym dostępem do świadczeń z programu „Rodzina 500 Plus” części niepełnosprawnych dzieci z rodzin zastępczych.

Z odpowiedzi Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika, że do resortu rodziny docierają informacje o przypadkach wydawania decyzji odmownych dla rodzin zastępczych, które pobierają świadczenia na tzw. starych zasadach, tj. w oparciu o przepisy ustawy o pomocy społecznej.

W 2011 r. przepisy ustawy o pomocy społecznej dotyczące tego zakresu zastąpiła ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Ustawa ta pozostawiła rodzinom prawo decyzji, czy świadczenia pieniężne z tytułu opieki będą otrzymywać na podstawie starej, czy nowej ustawy.

Minister poinformował Rzecznika o:

  • przesłaniu do jednostek samorządu szczebla powiatowego komunikatu, w świetle którego przy wyborze przepisów dotychczasowych, rodzinie przysługują także świadczenia i dodatki wynikające z przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (dodatek wychowawczy 500 plus).
  • zwróceniu się do Powiatu Wielickiego i Miasta Bytomia, gdzie odsetek decyzji odmownych był największy, o ponowne rozważenie możliwości przyznania dodatku wychowawczego rodzinom zastępczym, które wybrały tzw. stare zasady.

Minister zapewnił także, że problem będzie rozważany podczas przeglądu ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, który odbędzie się po roku od wprowadzenia ustawy w życie.

Autor informacji: Justyna Z@recka
Data publikacji: 2016-11-03 22:38:01
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk