Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Na jakiej podstawie usługi hotelarskie zostały ograniczone? - pytania na infolinię RPO 800-676-676

Data:

Pan jest przedsiębiorcą, zwykle wynajmował domki osobom, które przyjeżdżały rodzinami; pan pytał na jakiej podstawie usługi hotelarskie zostały ograniczone.

 • Do dnia 17 stycznia 2021 r. świadczenie usług hotelarskich, co do zasady, jest niedopuszczalne (§ 10 ust.2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpienie stanu epidemii). Cytowany przepis wymienia szereg wyjątków od tej zasady np. dla pracowników sezonowych (hotele pracownicze), dla osób wykonujących zawody medyczne, dla kierowców wykonujących transport drogowy, dla pacjentów i ich opiekunów w celu uzyskania świadczenia opieki zdrowotnej, dla cudzoziemców niemogących kontynuować podróży do miejsca stałego zamieszkania lub pobytu. Rozporządzenie w cytowanym przepisie wymienia w 25 punktach osoby/ grupy osób wobec których świadczenie usług hotelarskich jest dopuszczalne; wymagane jest okazanie dokumentu potwierdzającego fakt wyłączenia z zakazu.
 • Przedsiębiorcy świadczący usługi dla osób spełniających określone kryteria, są zobowiązani do zastosowania się do określonych wymogów np. zakaz prowadzenia restauracji (podawanie posiłków możliwe wyłącznie do pokoju), stosowania zasad higieny, dezynfekcji, zakrywania nosa i ust, zachowania dystansu społecznego.
 • Stan prawny na 29.XII.2020r.
 • (Podstawa prawna: rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U.2020.2316)

Jak obejść zakazy hotelowe?

Pan pytał, jak może obejść zakazy „hotelowe”, bo przyjechał z zagranicy (dokładnie pytał jakie są wyjątki czyli np. hotele pracownicze itp.), żeby sobie zorganizować wyjazd. Twierdził, że hotel poselski funkcjonuje, więc i on powinien mieć możliwość skorzystać z hotelu.

Na podstawie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, do dnia 17 stycznia 2021 r. ograniczone jest prowadzenie działalności hotelarskiej. Wyjątki od ww. ograniczenia zostały określone w § 10 ust. 2 rozporządzenia. Hotele mogą być dostępne, m. in.

 • dla pracowników w ramach hoteli pracowniczych,
 • dla medyków,
 • dla członków załogi statku powietrznego,
 • dla pracowników obsługujących lotniska oraz ruch lotniczy, w związku z wykonywaniem zadań zawodowych,
 • dla kierowców wykonujących transport drogowy,
 • dla członków obsady pociągu oraz pracowników infrastruktury kolejowej,
 • dla pacjentów i ich opiekunów, w celu uzyskania świadczenia opieki zdrowotnej w podmiocie wykonującym działalność leczniczą,
 • dla żołnierzy oraz funkcjonariuszy służb, np. Policji, Straży Granicznej,
 • dla zawodników, trenerów i członków sztabu szkoleniowego w ramach zgrupowań sportowych,
 • dla zdających oraz innych osób uczestniczących w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub egzaminu zawodowego,
 • dla pełnomocników procesowych, obrońców i pełnomocników stron, stron postępowania karnego, cywilnego i sądowo - administracyjnego, ich przedstawicieli ustawowych, świadków, biegłych oraz tłumaczy sądowych, w dniu posiedzenia sądu lub przeglądania akt sprawy oraz w dniu poprzedzającym,
 • dla członków misji dyplomatycznych, urzędów konsularnych i przedstawicieli organizacji międzynarodowych oraz członków ich rodzin,
 • dla gości będących żołnierzami wojsk sojuszniczych,
 • dla pracowników cywilnych różnych służb, w związku z wykonywaniem, poza miejscem stałego zamieszkania, zadań zawodowych,
 • w zakresie działalności Domu Poselskiego w ramach wykonywaniu mandatu posła i senatora,
 • dla cudzoziemców niemogących kontynuować podróży do miejsca stałego zamieszkania lub pobytu.
 • w zakresie działalności Domu Poselskiego dla osób uprawnionych do zakwaterowania na podstawie przepisów wydanych w związku z art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora

Stan prawny: 30. 12. 2020 r.

 

Autor informacji: Wydział Przyjęć Interesantów
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk