Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Ogólnopolski Dzień Seniora 14 listopada 2020

Data:

Rzecznik Praw Obywatelskich składa Seniorkom i Seniorom wyrazy szacunku i uznania z okazji Ogólnopolskiego Dnia Seniora.

Pandemia Covid-19 uwypukliła wyzwania, z którymi mierzą się osoby w starszym wieku. Działania instytucji publicznych mające na celu wsparcie seniorów i seniorek  powinny być oparte o podstawowe wartości i prawa osób starszych, takie jak prawo do godności, autonomii i niezależności w decydowaniu o swoim życiu.

Przypominając pozytywny efekt Europejskiego Roku Solidarności Międzypokoleniowej i Aktywnego Starzenia się (2012) na działania ukierunkowane na poprawę sytuacji osób starszych także w Polsce, warto zwrócić uwagę na szersze ramy tworzone obecnie przez Radę Europejską, mające na celu włączenie społeczne osób starszych i wdrożenie środków zapewniających ich dobrostan, zwłaszcza w kontekście obecnej pandemii.

Rada Europejska 9 października 2020 r. przyjęła konkluzje w zakresie praw człowieka oraz dobrostanu osób starszych w erze cyfryzacji (https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/10/12/improving-the-well-being-of-older-persons-in-the-era-of-digitalisation-council-adopts-conclusions/).

Rada Europejska podkreśla możliwości i potencjalne ryzyka dla osób starszych związanych z cyfryzacją. Rada zaprasza państwa członkowskie oraz Komisję Europejską w ramach ich kompetencji do wzmocnienia społecznego włączenia oraz wzajemnej solidarności międzypokoleniowej, włączenia perspektywy starzenia się społeczeństwa we wszystkich obszarach polityk społecznych, oraz włączenia osób starszych, w szczególności starszych kobiet, w procesy decyzyjne mogące mieć wpływ na ich życie.

Rada Europejska wzywa także do zapewnienia, aby niezbędne środki bezpieczeństwa związane z kryzysem zdrowotnym wywołanym przez pandemię, były przyjmowane proporcjonalnie w odniesieniu do praw osób starszych, ich interesów i dobrostanu. 

Konkluzje zachęcają państwa członkowskie UE, aby cyfryzacja, w szczególności w obszarze ochrony zdrowia, usługach społecznych, w tym w opiece długoterminowej, ułatwiała dostęp i użytkowanie danych usług, przy jednoczesnym utrzymaniu tradycyjnego, nie cyfrowego, dostępu do nich.  

Rada zachęca Komisję Europejską do poświęcenia w zapowiadanej „Zielonej Księdze o starzeniu się” prawom osób starszych, z uwzględnieniem praw osób starszych z niepełnosprawnościami.

Rada zaprasza Komisję Europejską do dalszego wspierania państw członkowskich w ich działaniach mających na celu prewencję chorób przewlekłych, promocję zdrowia oraz wzmocnienie i rozwój polityki państw w zakresie opieki długoterminowej w perspektywie cyfryzacji. 

Doceniając działania Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej na rzecz osób starszych Rzecznik Praw Obywatelskich zachęca także do zapoznawania się z informacjami podawanymi na rządowej stronie http://senior.gov.pl/

Autor informacji: Dyrektor Zespołu ds. Równego Traktowania
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk