Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Odpowiedź Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w sprawie klauzul społecznych

Data:

W ocenie Rzecznika brakuje mechanizmów pozwalających na skuteczne wykluczenie firmy wyzyskującej pracowników z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W odpowiedzi na wystąpienie RPO, Prezes Urzędu Zamówień Publicznych przypomniała obowiązujące w tym zakresie regulacje i poinformowała o planowanych zmianach.

Małgorzata Stręciwilk wskazała m.in. na wydane przez Radę Ministrów Zalecenia w sprawie stosowania przez administrację rządową klauzul społecznych. Zobowiązano w nich kierowników jednostek administracji rządowej do analizowania możliwości zastosowania klauzul społecznych we wszystkich postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, a w szczególności w zakresie usług:

 • edukacyjnych i szkoleniowych,
 • reklamowych,
 • sprzątania budynków i zarządzania mieniem,
 • ochroniarskich,
 • publikowania i drukowania,
 • komputerowych,
 • konserwacyjnych i naprawczych,
 • telekomunikacyjnych,
 • restauracyjnych oraz cateringowych.

Prezes poinformowała, że obecnie trwają prace nad zmianą ustawy Prawo zamówień publicznych mające na celu m. in. wdrożenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady. Projekt ustawy został 24 marca 2016 r. skierowany do Sejmu. Przewiduje on w szczególności obowiązek wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

 1. osoby fizycznej, która została prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową;
 2. wykonawcy, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Projekt ustawy zakłada także zmianę postanowień ustawowych dotyczących rażąco niskiej ceny. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie, to zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień (dotyczących w szczególności wyliczenia ceny lub kosztu w odniesieniu do minimalnego wynagrodzenia za pracę i przepisów zabezpieczenia społecznego).

Planowane jest również wprowadzenie obowiązku określenia w opisie przedmiotu zamówienia na usługi albo roboty budowlane wymagań zatrudnienia osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności na podstawie umowy o pracę.

Ważne linki:

Załączniki:

Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk