Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Niekonstytucyjność nowelizacji ustawy o służbie cywilnej - stanowisko Rzecznika w sprawie wniosku grupy posłów

Data:

Trybunał Konstytucyjny połączył wnioski Rzecznika Praw Obywatelskich i grupy posłów dotyczące nowelizacji ustawy o służbie cywilnej do łącznego rozpoznania pod sygnaturą K 6/16. 30 maja br. Rzecznik skierował do Trybunału pismo procesowe, w którym odniósł się do zarzutów grupy posłów, które nie są zbieżne z uwagami, zawartymi we wniosku RPO z 1 lutego br.

W opinii Rzecznika wprowadzenie wymogu, aby Szefem Służby Cywilnej była osoba, które nie jest członkiem partii politycznej jest niezgodne z art. 153 ust. 1 Konstytucji (“W celu zapewnienia zawodowego, rzetelnego, bezstronnego i politycznie neutralnego wykonywania zadań państwa, w urzędach administracji rządowej działa korpus służby cywilnej”).

Niezgodna z tym przepisem Konstytucji jest również modyfikacja warunków wymaganych do zajmowania wyższego stanowiska w służbie cywilnej. Natomiast zmiana zasad zarządzenia nowego naboru na stanowisko kierownika jednostki podległej lub nadzorowanej przez Prezesa Rady Ministrów jest - zdaniem Rzecznika - niezgodna z zasadą poprawnej legislacji oraz z zasadą zaufania do państwa i prawa wynikającymi z art. 2 Konstytucji.

Ponadto należy przypomnieć, że zarówno we wniosku Rzecznika, jak i we wniosku grupy posłów, znalazły się zarzuty dotyczące:

  • uchylenia trybu obsadzania wyższych stanowisk w służbie cywilnej w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru,
  • wprowadzenia w to miejsce instytucji powołania na wyższe stanowiska w służbie cywilnej,
  • wygaszania stosunków pracy z osobami zajmującymi wyższe stanowiska w służbie cywilnej po upływie 30 dni od dnia wejścia w życie ustawy.
Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk