Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Niekonstytucyjne obciążenie pracodawcy obowiązkiem opłacania składek na ubezpieczenia społeczne?

Data:

Rzecznik Praw Obywatelskich zgłosił udział w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym, dotyczącym pytania prawnego Sądu Apelacyjnego w Szczecinie w sprawie P 1/16.

Pytanie prawne dotyczy wątpliwości co do konstytucyjności przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych rozumianych i stosowanych w ten sposób, że stanowią podstawę do uznania za płatnika składek pracodawcę w odniesieniu do pracownika z tytułu zawartej przez niego umowy zlecenia z osobą trzecią, na podstawie której to umowy wykonywał pracę na rzecz tego pracodawcy.

Rzecznik Praw Obywatelskich w piśmie procesowym skierowanym do Trybunału Konstytucyjnego podzielił stanowisko Sądu Apelacyjnego, że przepisy ustawy systemowej interpretowane w drodze wykładni rozszerzającej nie mogą stanowić podstawy prawnej do zobowiązania podmiotu prawa do ponoszenia daniny publicznej, w tym także zobowiązania do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne. Ustawa systemowa powinna jednoznacznie określać, kto jest płatnikiem składek.
Brak takiej regulacji powoduje niezgodność zakwestionowanych przepisów ustawy systemowej z art. 2 w związku z art. 64 ust. 3 oraz w zw. z art. 84 Konstytucji RP.

Załączniki:

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk