Biuletyn Informacji Publicznej RPO

MSWiA odpowiada RPO w sprawie niewystarczającej liczby ratowników wodnych

Data:

Rzecznik Praw Obywatelskich skierował wystąpienie do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie niewystarczającej liczby ratowników wodnych na zbiornikach otwartych z prośbą o wskazanie, czy w ocenie resortu nie byłoby zasadne podjęcie działań o charakterze systemowym w celu rozwiązania tego problemu.

W udzielonej odpowiedzi Ministerstwo przedstawiło szczegółowe informacje dotyczące zasad przyznawania uprawnień ratownikom i sposobów finasowania ratownictwa wodnego. Wskazano m.in., że co roku ogłaszany jest konkurs ofert na zlecenie zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego polegającego na organizowaniu i prowadzeniu szkoleń ratowników wodnych. Zainteresowanie udziałem w tych konkursach jest jednak niewielkie. W ocenie Rzecznika zasadne byłoby korzystanie przez podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa wodnego z możliwości udziału we wskazanych konkursach. Mogłoby to przyczynić się do znacznego zmniejszenia kosztów ponoszonych przez uczestników szkoleń, a w konsekwencji do zwiększenia liczby chętnych do wykonywania zawodu ratownika.

Obecnie w Ministerstwo zwrócono się do podmiotów uprawnionych do wykonywania ratownictwa wodnego o przedstawienie opinii na temat funkcjonowania przepisów regulujących ratownictwo wodne. Kwestii ewentualnej nowelizacji przepisów dotyczących bezpieczeństwa i ratownictwa na obszarach wodnych poświęcone zostanie również jedno z najbliższych posiedzeń Rady do spraw Ratownictwa. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji skierował do podmiotów uprawnionych do wykonywania ratownictwa wodnego prośbę o zintensyfikowanie działań z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym i odpoczywającym na wodach naszego kraju, przypominając jednocześnie o wynikających z ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych obowiązkach ciążących na tych podmiotach.

Minister zwrócił się również do Komendanta Głównego Policji o objęcie szczególnym nadzorem miejsc niebezpiecznych, zwyczajowo wykorzystywanych do kąpieli, rekreacji czy uprawiania sportów wodnych, a także wystąpił o wzmocnienie współpracy jednostek Policji z podmiotami zajmującymi się ratownictwem wodnym.

Z kolei do Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej Minister zwrócił się o wzmocnienie współdziałania Państwowej Straży Pożarnej z organizacjami ratowniczymi przy realizacji przedsięwzięć profilaktyczno-edukacyjnych związanych z bezpieczeństwem nad wodą.

Ponadto na ostatnim posiedzeniu Rady do spraw Ratownictwa Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji zwrócił się do członków Rady o podejmowanie inicjatyw w zakresie upowszechniania wiedzy na temat ratownictwa wodnego i wolontariatu, jak również o przedstawianie propozycji działań, w które mogłoby się także zaangażować Ministerstwo.

Załączniki:

Autor informacji: Anna Kabulska
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski
Data:
Operator: Łukasz Starzewski