Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Kwota renty socjalnej – bez zmian [art. 28 – Odpowiednie warunki życia i ochrona socjalna]

Data:

Renta socjalna stanowi rodzaj pomocy finansowej państwa dla osób, które w okresie dzieciństwa lub młodości uległy wypadkowi czy przeszły ciężką chorobę, w wyniku czego stały się całkowicie niezdolne do pracy. Najniższa renta socjalna to od 1 marca 2014 r. 709,34 zł. Z kwoty renty odlicza się zaliczkę na podatek dochodowy i inne należności. Zdaniem osób występujących do Rzecznik Praw Obywatelskich aktualna wysokość renty socjalnej nie pozwala na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych osób z niepełnosprawnością. Rzecznik zwróciła się do Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej o zajęcie stanowiska w tej sprawie.

W odpowiedzi Ministerstwo Pracy poinformowało, że renta socjalna wynosi 84% najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i jest waloryzowana na zasadach i w trybie określonym dla emerytur i rent z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Wysokość świadczenia wynika z faktu, że wypłata rent socjalnych jest finansowana z budżetu państwa, którego możliwości są ograniczone. Z uwagi na dużą liczbę osób pobierających to świadczenie, wydatki na wypłatę rent socjalnych w skali kraju są znaczne (w 2009 r. w Polsce rentę socjalną pobierało 241 tysięcy osób). W chwili obecnej nie jest rozważana kwestia zmiany zasad podwyższania kwoty renty socjalnej. Renty socjalnej nie można porównać np. do minimalnego wynagrodzenia. Jest ona świadczeniem o charakterze socjalnym i ma charakter świadczenia zabezpieczającego, którego celem jest kompensowanie braku możliwości nabycia uprawnień z systemu ubezpieczenia społecznego, ze względu na całkowitą niezdolność do pracy.
 

Autor informacji: Dyrektor Zespołu ds. Równego Traktowania
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski
Data:
Operator: Łukasz Starzewski