Koronawirus. MRPiPS negatywnie ws. interwencji RPO o dofinansowanie pensji pracowników

Data:
  • Przedsiębiorca, który z powodu epidemii odnotował spadek obrotów, może wnosić o świadczenie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników
  • Media donosiły, że podczas przygotowania tych przepisów nie dopracowano terminów - w konsekwencji wsparcie będzie możliwe dopiero w maju
  • RPO poprosił ministrę pracy Marlenę Maląg o korektę przepisów - z odpowiedzi wynika, że zmiany nie będzie  

Zgodnie z przepisami, które miały zabezpieczyć przedsiębiorców przed nadmiernymi skutkami finansowymi epidemii, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych może dofinansować wynagrodzenia pracowników.

Pracownikowi objętemu przestojem ekonomicznym pracodawca wypłaca wówczas wynagrodzenie obniżone nie więcej niż o 50% (nie niższe jednak niż w wysokości minimalnego wynagrodzenia). Funduszu dofinansowuje zaś pensję w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia.

Dofinansowanie takie jednak nie przysługuje pracownikom, których wynagrodzenie w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku, było wyższe niż 300% przeciętnego miesięcznego.

Niestety, kwotę przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, do której odnoszą się nowe przepisy, GUS ogłasza w terminie do 7 roboczego dnia drugiego miesiąca każdego kwartału. Oznacza to, że ogłoszenie przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2020 r. zostanie dokonane do 7 maja 2020 r. Dopiero zatem wtedy będzie możliwe uruchomienie całego mechanizmu dofinansowania wynagrodzeń pracowniczych.

Jak ustaliła Gazeta Wyborcza konsekwencją tego zapisu może być brak możliwości rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie przez wojewódzki urząd pracy aż do czasu opublikowania pełnych danych o wynagrodzeniach. Dla przedsiębiorców oznacza to, że wnioski rozpatrzone będą dopiero w połowie maja 2020 r.

Rzecznik zwrócił się do MRPiPS o stanowisko co do możliwości skorygowania tej błędnej regulacji.

Odpowiedź MRPiPS

Zgodnie z art. 15g ust. 10 ustawy o szczególnych rozwiązaniach (…) wynagrodzenia są finansowane ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych  do wysokości połowy wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 8, jednak nie więcej niż 40% przeciętnego  miesięcznego  wynagrodzenia z poprzedniego  kwartału, ogłaszanego  przez  Prezesa  Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku.

Dofinansowanie nie przysługuje do wynagrodzeń pracowników, których wynagrodzenie  uzyskane  w miesiącu  poprzedzającym  miesiąc, w którym został złożony wniosek było wyższe niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału  ogłaszanego  przez  Prezesa  Głównego  Urzędu  Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku.

Oznacza to, że do momentu wydania przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, komunikatu w sprawie ogłoszenia przeciętnego wynagrodzenia w I kwartale 2020 roku, w toku rozpoznania wniosków przedsiębiorców stosuje się, zgodnie z zapisami ustawowymi, komunikat Prezesa GUS w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2019 r. – głosi odpowiedź Marleny Maląg.

III.7042.24.2020

Załączniki:

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji: 2020-04-15 10:44:23
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski
Data: 2020-04-29 13:27:40
Operator: Łukasz Starzewski