Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Konferencja naukowa „Wybrane aspekty praw człowieka a bioetyka”

Data:

Rzecznik praw obywatelskich dr Adam Bodnar zaprasza do wzięcia udziału w konferencji naukowej „Wybrane aspekty praw człowieka a bioetyka” 10 czerwca 2016 r. w sali konferencyjnej w siedzibie  Rzecznika Praw Obywatelskich przy ul. Długiej 23/25 w Warszawie.

Organizowana przez Rzecznika Praw Obywatelskich przy współpracy z Komitetem Bioetyki PAN konferencja stanowić ma forum wymiany poglądów nad optymalnymi rozwiązaniami prawnymi dotyczącymi wybranych zagadnień o charakterze bioetycznym.

Dyskusje konferencyjne toczyć się będą w ramach trzech paneli tematycznych.

  1. Podczas pierwszego poruszone zostaną kwestie problematyczne dotyczące zgody pacjenta na zabieg.
    Choć pojęcie zgody od lat obecne jest w polskim prawodawstwie, stanowi ono niezmiennie przedmiot ożywionej dyskusji. Spowodowane jest to nie tylko istniejącymi wątpliwościami interpretacyjnymi i praktycznymi, jakie ujawniają się podczas stosowania regulacji ustawowych, lecz także samą wagą omawianego problemu. Obowiązek uzyskania poinformowanej zgody od pacjenta przed udzieleniem świadczenia zdrowotnego jest bowiem gwarantem poszanowania – znajdującego swe źródło w Konstytucji – prawa człowieka do samostanowienia.
  2. Przedmiotem drugiego panelu będą kwestie związane z przeprowadzaniem badań klinicznych. Prowadzenie badań naukowych może niewątpliwie przyczynić się do rozwoju nowych metod profilaktycznych, diagnostycznych lub leczniczych, a w konsekwencji do poprawy sytuacji przyszłych pacjentów, zaś wdrożone w trakcie badań leczenie stanowić może nierzadko jedyną szansę na poprawę zdrowia pacjentów. Jednak podczas badań klinicznych ryzyko uprzedmiotowienia badanego jest podwyższone, dlatego regulacje prawne winny wprowadzać odpowiedni stopień ochrony praw człowieka.
  3. W ostatnim panelu poruszony zostanie problem testów genetycznych, które ze względu na swoją specyfikę wymykają się istniejącym ramom prawnym.
    Z jednej strony badania genetyczne umożliwiają dużo bardziej precyzyjną diagnostykę i dobranie adekwatnego leczenia,  a także przyczyniają się do rozwoju wiedzy na temat bardzo rzadkich schorzeń. Z drugiej strony brak bądź niewłaściwa regulacja tych zagadnień tworzy pole zagrożeń dla konstytucyjnych praw i wolności jednostki, a w szczególności prawa do życia, zdrowia i samostanowienia oraz prawa do prywatności.

Będziemy wdzięczni za potwierdzenie udziału do dnia 8 czerwca 2016 r. na adres mailowy Anny Białek: a.bialek@brpo.gov.pl bądź pod numerem telefonu: 519 654 231,  022 55 17 937.

Załączniki:

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji: 2016-05-30 13:56:22
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data: 2020-09-14 09:10:08
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk