Konferencja "Można być głuchym, szczęśliwym człowiekiem"

Data:
2 grudnia w Biurze RPO odbyła się konferencja „Można być głuchym, szczęśliwym człowiekiem" zorganizowana przez Centrum Projektów Społecznych BRPO we współpracy z Polską Fundacją Pomocy Dzieciom Niedosłyszącym ECHO.

Spotkanie, skierowane m.in. do rodziców dzieci głuchych, miało na celu przede wszystkim wymianę doświadczeń rodzin, które wychowują dziecko dotknięte wadą słuchu. W konferencji wzięli udział specjaliści zajmujący się problematyką wad i uszkodzeń słuchu: prof. dr hab. Grażyna Dryżałowska – Kierownik Zakładu Pedagogiki Społecznej i Pedagogiki Specjalnej Uniwersytetu Warszawskiego, Bogdan Szczepankowski Przewodniczący Polskiej Rady Języka Migowego, Małgorzata Czajkowska-Kisil surdopedagog z Instytutu Głuchoniemych. Wystąpił także Rzecznik dr Adam Bodnar, który podkreślił, że należy podnosić poziom świadomości społecznej na temat życia i funkcjonowania osób, które nie słyszą. Dlatego szczególnie podkreślił znaczenie Zespołu ds. Osób Głuchych, który działa przy Rzeczniku Praw Obywatelskich. Nawiązał także do niedawnej wizyty w woj. zachodniopomorskim i podjętych przez Komendę Wojewódzką Policji szkoleniach z języka migowego. Rzecznik Zasugerował, aby podobne rozwiązania wprowadzić w całym kraju.

Na początku konferencji uczestnicy obejrzeli film przygotowany przez Polski Instytut Głuchoniemych, w którym rodzice opowiadają o emocjach, jakie towarzyszyły im po narodzinach dziecka niesłyszącego. W wielu wypowiedziach zwracano uwagę na brak wsparcia i osamotnienie w tej trudnej i nowej dla nich sytuacji ze strony środowiska medycznego. Problem ten podnosiły również mamy dzieci głuchych obecne na konferencji. Niewystarczająca komunikacja, brak wiedzy na temat właściwej opieki nad niemowlęciem czy dostępu do aparatury specjalistycznej powodują, że dzieci rozpoczynają rehabilitację zbyt późno. Podkreślano konieczność zapewnienia wszechstronnego rozwoju – nie tylko w zakresie rozwijania mowy – ale również wspomagania psychoruchowego i intelektualnego dziecka.
Zaproszone do udziału w dyskusji osoby mówiły także o barierach, z jakimi spotykały się na etapie edukacji w szkole. Zwróciły uwagę na brak przygotowania metodycznego nauczycieli do pracy z dzieckiem niedosłyszącym lub niesłyszącym.

W dalszej części zatytułowanej „Świat w moich oczach" wystąpiły młode osoby, które opowiedziały o swoich doświadczeniach życiowych z perspektywy osoby głuchej. Mówiły m.in. o stereotypowym postrzeganiu osób z niepełnosprawnością i trudnościach w nawiązywaniu relacji z otoczeniem.

Podczas konferencji dostępne były publikacje dotyczące sytuacji osób głuchych wydane przez BRPO oraz „Przewodnik dla rodziców dzieci głuchych", którego wydawcą jest Polski Związek Głuchych.

 

 

Autor informacji: Dyrektor Centrum Projektów Społecznych
Data publikacji: 2015-12-04 14:17:53
Osoba udostępniająca: AnetaKosz
Data: 2021-09-10 19:53:54
Operator: AnetaKosz