Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Komisja ekspertów ds. przeciwdziałania bezdomności omówiła ideę Karty Praw Osób Bezdomnych

Data:

11 maja 2018 r. odbyło się posiedzenie Komisji Ekspertów ds. Przeciwdziałania Bezdomności przy Rzeczniku Praw Obywatelskich poświęcone idei Karty Praw Osób Bezdomnych, z udziałem dr. Adama Bodnara i osób dotkniętych kryzysem bezdomności.

Uczestnicy posiedzenia zgodnie stwierdzili, że idea Karty Praw Osób Bezdomnych zasługuje na poparcie i promowanie. Dokument ten, po przyjęciu przez władze samorządowe, mógłby być instrumentem podmiotowości osób bezdomnych.

Przede wszystkim jednak - jak stwierdził dr Adam Bodnar - Karta ma wymiar programowy i ideowy. Określa bowiem politykę miejską w stosunku do osób dotkniętych problemem bezdomności i w ten sposób uwrażliwia władze miast oraz urzędników na problemy i prawa tej grupy. Ma także walory edukacyjne – już sama debata o niej uwrażliwi społeczność lokalną i samorządowców na kwestię rozwiazywania problemu bezdomności, o której zbyt mało mówi się w debacie publicznej.

Odnośnie aktualnie proponowanej treści Karty zgromadzeni eksperci uznali, że wymaga ona korekt i dostosowania jej do polskiego porządku prawnego.

Znaczna część dyskusji została poświęcona potrzebie obudowania Karty mechanizmami wymuszającymi na władzach przestrzeganie jej postanowień, aby miała rzeczywisty wpływ na poprawę losu osób bezdomnych. Po wymianie doświadczeń ze współpracy z ośrodkami pomocy społecznej, warto rozważyć stworzenie dokumentu służącego wyjaśnieniu organom administracji publicznej, w tym służbom socjalnym, celu wprowadzenia Karty.

Karta Praw Osób Bezdomnych powinna być także promowana wśród osób doświadczających bezdomności. Wiedza o takim dokumencie, przyjętym przez władze miejskie, pozwoliłaby powoływać się na jej postanowienia w sytuacji nadużyć ze strony władzy, w tym Policji czy Straży Miejskich.

Autor informacji: Dyrektor Zespołu Prawa Cywilnego
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk