Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Przedstawicielka KMPT na międzynarodowej konferencji o monitorowaniu traktowania osób pozbawionych wolności, zaliczanych do grup wrażliwych

Data:
Tagi: KMPT

Przedstawicielka Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur wzięła udział w konferencji on-line INPT (fr. Instance nationale pour la prévention de la torture) organizowanej corocznie w Tunezji. Tegoroczna edycja poświęcona była monitorowaniu traktowania osób pozbawionych wolności, zaliczanych do grup wrażliwych.

Pierwszy dzień konferencji poświęcony był w szczególności teoretycznym rozważaniom na temat kwalifikacji osób pozbawionych wolności do grupy osób wrażliwych, które ze względu na określoną cechę są szczególnie narażone na niewłaściwe traktowanie lub tortury w miejscach pozbawienia wolności. Jak wynika z poszczególnych wystąpień, cechami które mogą powodować dyskryminację oraz zwiększać prawdopodobieństwo niewłaściwego traktowania w większości są zbieżne w różnych krajach. Wśród najczęściej wymienianych były: wiek, niepełnosprawność fizyczna i sensoryczna, typ popełnionego przestępstwa, przynależność do mniejszości etnicznej, narodowej, wyznaniowej lub seksualnej. W niektórych krajach ze względów społecznych lub kulturowych szczególnie narażone pozostają kobiety, osoby nieheteroseksualne i transpłciowe lub osoby będące nosicielami wirusa HIV.

W trakcie drugiego dnia konferencji przedstawiciele Krajowych Mechanizmów Prewencji Tortur lub organizacji stojących na straży praw człowieka z poszczególnych krajów (m.in. Rwandy, Tunezji, Libii czy Mauretanii), mówili o sytuacji osób pozbawionych wolności z tzw. grup wrażliwych w ich krajach. Przedstawicielka KMPT w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, Magdalena Laskowska, zaprezentowała najważniejsze wnioski z wizytacji prewencyjnych przeprowadzonych w ostatnich miesiącach, a także omówiła wnioski zawarte w raporcie tematycznym z 2019 r. dotyczącym traktowania więźniów z niepełnosprawnością fizyczną oraz sensoryczną.

Z powodu braku systemowych rozwiązań w zakresie postępowania z osadzonymi, którzy z uwagi na wiek lub stan zdrowia wymagają wsparcia w funkcjonowaniu w jednostkach penitencjarnych, większość uwag przedstawionych w raporcie tematycznym jest nadal aktualne. W szczególności problemem pozostaje niedostosowanie wielu jednostek do potrzeb osób z niepełnosprawnościami fizycznymi i sensorycznymi, a także brak odpowiedniej opieki dla osadzonych niesamodzielnych przebywających w jednostkach penitencjarnych. 

Załączniki:

Autor informacji: Dyrektor Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Krzysztof Michałowski