Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Przedstawicielka KMPT na konferencji regionalnej Senior-Care

Data:

„Wizytacje Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur w placówkach całodobowej opieki - szansa na podniesienie standardów i jakości oferowanych usług” to tytuł wystąpienia przedstawicielki KMPT Justyny Zareckiej wygłoszonego podczas konferencji regionalnej Senior-Care, która 17 marca 2023 r. odbyła się w Kowalu.

Wydarzenie zostało zorganizowane przez Krajową Izbę Domów Opieki oraz  Fundację Senior-Care i zostało objęte honorowym patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich.

Przedstawicielka KMPT opowiedziała uczestnikom konferencji o tym, jak funkcjonuje system prewencji tortur w Polsce i na świecie. Podkreśliła, że jego celem jest przede wszystkim identyfikowanie obszarów ryzyka, które mogą prowadzić do przypadków złego traktowania. Ekspertka przybliżyła metodologię pracy KMPT i wskazała kluczowe problemy diagnozowane podczas wizytacji placówek całodobowej opieki. Zachęcała, aby podczas wizytacji Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur właściciele placówek zgłaszali problemy, z jakimi mierzą się podczas swojej codziennej pracy. W wielu przypadkach takie bezpośrednie rozmowy pozwalają na zdiagnozowanie problemów systemowych, o których rozwiązanie Rzecznik Praw Obywatelskich może zabiegać u przedstawicieli władzy ustawodawczej i wykonawczej. 

Członkini KMPT podkreśliła również, że wydając zalecenia powizytacyjnie Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur opiera się m.in. na standardach międzynarodowych i dobrych praktykach. Jako przykład narzędzia, które może być wykorzystywane w placówkach opieki wskazała Protokół stambulski, czyli dokument opracowany przez ekspertów ONZ, który zawiera m.in. informacje na temat tego, jak należy dokumentować i zgłaszać przypadki tortur lub innego okrutnego traktowania. Dołączone do Protokołu tzw. mapy ciała mogą być stosowane przez personel medyczny do szybkiego i bardzo dokładnego oznaczania obrażeń i odleżyn posiadanych przez mieszkańców. 

W konferencji wzięło udział blisko 300 uczestników, w tym kadra zarządzająca i pracownicy placówek całodobowej opieki oraz domów pomocy społecznej. Wśród prelegentów byli zarówno przedstawiciele organizacji pozarządowych, jak środowiska akademickiego, a także firm, które na co dzień świadczą usługi na rzecz osób przebywających w placówkach opiekuńczych. W trakcie trwania wydarzenia uczestnicy mogli wziąć udział w warsztatach z zakresu pierwszej pomocy, jak i opieki nad osobami z demencją. Konferencja była okazją do nawiązania współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy przedstawicielami placówek opiekuńczych z całego kraju.

Konferencje „Senior-Care” to cykliczne wydarzenia o charakterze ogólnopolskim jak i  regionalnym, realizowane w formule konferencyjno-edukacyjnej oraz szkoleniowo-warsztatowej. Udział w nich biorą osoby, instytucje oraz podmioty związane z holistycznie pojmowaną opieką senioralną, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb placówek świadczących opiekę długoterminową – z terenu całego kraju.

Autor informacji: Dyrektor Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Maciej Kuczyński
Data:
Operator: Maciej Kuczyński