Wizytacja KMPT w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych (Izbie Wytrzeźwień) w Warszawie (ul. Kolska 2/4)

Data
,

W dniach 2-3 marca 2020 r. przedstawiciele Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur wizytowali Izbę Wytrzeźwień Stołecznego Ośrodka dla Osób Nietrzeźwych w Warszawie przy ulicy Kolskiej 2/4. 
Placówka ta była wizytowana w 2013 r. przez delegację Europejskiego Komitetu do Spraw Zapobiegania Torturom oraz Nieludzkiemu lub Poniżającemu Traktowaniu albo Karaniu (CPT), podczas wizyty okresowej w Polsce.  Raport z wizyty dostępny jest publicznie [zob. raport CPT/Inf (2014) 21].
Celem wizytacji KMPT było sprawdzenie traktowania i warunków pobytu osób zatrzymanych do wytrzeźwienia  oraz rekomendowanie rozwiązań, które wzmocnią ich ochronę przed ryzykiem tortur, nieludzkiego lub poniżającego traktowania oraz karania. 
W dniu wizytacji w izbie wytrzeźwień przebywało 46 osób (izba posiada łącznie 124 miejsca). 
W ocenie delegacji KMPT warunki pobytu muszą zdecydowanie ulec poprawie. W czasie wizytacji na terenie obiektu trwał remont, w związku z czym wentylacja i sygnalizacja przywoławcza były wyłączone. Pomieszczenia przeznaczone do pobytu osób nietrzeźwych były wyeksploatowane, panował w nich zaduch, czuć było nieprzyjemny zapach. Był to jednak stan przejściowy, związany z trwającymi pracami remontowymi. Świeżo wyremontowane pomieszczenia zapewniały bardzo dobry standard osobom zatrzymanym. 
Delegacja KMPT nie otrzymała podczas wizyty sygnałów świadczących o złym traktowaniu osób zatrzymanych do wytrzeźwienia. Przeciwnie, w czasie wizyty zwrócono uwagę na cierpliwość, asertywność, odporność psychiczną i profesjonalizm personelu izby. 
Delegacja KMPT pozytywnie oceniła wdrożone w placówce rozwiązania służące ochronie przed niewłaściwym zachowaniem personelu i funkcjonariuszy służb doprowadzających osoby nietrzeźwe (Policji, Straży Miejskiej): 
•    bardzo dobrej jakości monitoring wizyjny obejmujący swoim zasięgiem pomieszczenia i teren zewnętrzny, dzięki któremu osoby przyjmowane do izby są objęte stałym nadzorem wideo od momentu wyprowadzania ich z radiowozów do momentu opuszczenia izby (sanitariaty i toalety nie są monitorowane);
•    analizę zapisów monitoringu wizyjnego w przypadku zastosowania środków przymusu bezpośredniego na terenie izby oraz doprowadzenia osoby nietrzeźwej. W przypadku użycia środków przymusu nagranie z każdego zastosowania takiego środka  jest analizowane przez wyznaczonego pracownika, który sporządza dyrektorowi sprawozdanie z jego przebiegu. Ocenie podlega także zachowanie personelu izby wytrzeźwień i funkcjonariuszy służb mundurowych, doprowadzających osoby nietrzeźwe. Ujawniane przypadki niewłaściwych zachowań są zgłaszane przełożonym funkcjonariuszy;
•    wprowadzenie do dokumentacji medycznej osób zatrzymanych formularza przedstawiającego sylwetkę ciała widzianą z przodu i z tyłu (tzw. mapę ciała);
•    funkcjonowanie poufnego rejestru skarg, który jest dostępny do wglądu wyłącznie przez Dyrektora lub wyznaczonego pracownika. Rejestr ten służy jako ważne narzędzie zarządzania;
•    wyeksponowanie na terenie placówki czytelnych informacji o możliwości złożenia skargi do Dyrektora placówki, Rzecznika Praw Obywatelskich oraz możliwości zbadania przez sąd zasadności i legalności doprowadzenia, jak również decyzji o zatrzymaniu i prawidłowości jej wykonania. 
Szczegółowe wnioski oraz rekomendacje KMPT zostaną przedstawione w raporcie z wizytacji
 

Autor informacji: Dyrektor Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur
Data publikacji: 2020-03-27 10:27:21
Osoba udostępniająca: Grażyna Kalisiewicz