Wizytacja KMPT w Pomieszczeniu dla Osób Zatrzymanych Komendy Rejonowej Policji VI Warszawa Praga Północ (ul. Jagiellońska 51) - wizytacja tematyczna - sprawdzenie stopnia realizacji zaleceń CPT, przedstawionych polskim władzom w raporcie z wizyty w 2017 r

Data

W dniu 6 lutego 2020 r. przedstawiciele Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur (KMPT) wizytowali Pomieszczenie dla Osób Zatrzymanych (PdOZ), zlokalizowane na terenie Komendy Rejonowej Policji VI Warszawa Praga Północ, przy ul. Jagiellońskiej 51. 

Celem wizytacji było sprawdzenie traktowania i warunków detencji osób zatrzymanych przez Policję, rekomendowanie rozwiązań, które wzmocnią ich ochronę przed ryzykiem tortur, nieludzkiego lub poniżającego traktowania oraz karania oraz sprawdzenie realizacji zaleceń wynikających z Raportu Europejskiego Komitetu do spraw Zapobiegania Torturom oraz Nieludzkiemu lub Poniżającemu Traktowaniu albo Karaniu (CPT).

Przedstawiciele KMPT odbyli wstępną rozmowę z Naczelnikiem Wydziału Organizacji Służby, dokonali oglądu wybranych przez siebie pomieszczeń oraz zapoznali się z wybraną dokumentacją.

Wizytowany PdOZ jest jedyną palcówką tego typu na terenie garnizonu stołecznego, wyznaczoną dla osób zatrzymanych z niepełnosprawnością lub poruszających się na wózku inwalidzkim. Dla tych celów przystosowana została tylko jedna cela poprzez: obniżenie wysokości progu, usunięcie jednego z łóżek w celu stworzenia powierzchni manewrowej, skrócenie fragmentu ławki tak by osoba poruszająca się na wózku mogła skorzystać ze stołu oraz obniżenie wysokości przycisku instalacji przyzywowej. Jedna z łazienek została wyposażona w krzesełko kąpielowe oraz uchwyty przy: umywalce, toalecie oraz natrysku.

Jednostka przygotowana jest na przyjęcie 41 osób zatrzymanych. W czasie realizacji oglądu w PdOZ nie było osób osadzonych. Warunki materialne oceniono jako dobre. Jednak poprawy wymaga system wentylacji, który nie został wymieniony pomimo zaleceń CPT. Dalszych prac i starań wymaga także realizacja rekomendacji przedstawionych przez Komitet w zakresie minimalnych gwarancji prewencji tortur m.in. takich jak dostęp wszystkich zatrzymanych do badań lekarskich oraz obrońcy od samego początku zatrzymania.

Szczegółowe wnioski oraz rekomendacje KMPT zostaną przedstawione w raporcie z wizytacji.

Autor informacji: Dyrektor Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur
Data publikacji: 2020-02-18 12:48:26
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk