Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Informacja z wizytacji Zespołu Wykonywania Kar w Zakładzie Karnym w Łowiczu

Data:

Pracownicy Zespołu ds. Wykonywania Kar Biura Rzecznika Praw Obywatelskich przeprowadzili w dniach 16–18 listopada 2022 r. wizytację w Zakładzie Karnym w Łowiczu.

Wizytacja odbyła się w związku z badaniem przez Rzecznika Praw Obywatelskich praktyki stosowania znowelizowanych przepisów Kodeksu karnego wykonawczego oraz ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej. Objęła ona swoim zakresem realizację prawa osób pozbawionych wolności do korzystania z samoinkasujących aparatów telefonicznych oraz prawa do złożenia skargi w trybie art. 6 k.k.w. Przeanalizowano również dokumentację dotyczącą przypadków stosowania środków przymusu bezpośredniego.  Ponadto zapoznano się z zasadami i warunkami odbywania widzeń przez osadzonych, a także przeprowadzania przez skazanych rozmów przy wykorzystaniu komunikatora internetowego Skype.

Załączniki:

Autor informacji: Dyrektor Zespołu do spraw Wykonywania Kar
Data publikacji: 2023-03-07 09:52:10
Osoba udostępniająca: Maciej Kuczyński
Data: 2023-03-07 10:01:11
Operator: Maciej Kuczyński