Biuletyn Informacji Publicznej RPO

ETPC: w sprawie sędziego Igora Tuleyi doszło do wielokrotnego naruszenia Europejskiej Konwencji Praw Człowieka

Data:

6 lipca 2023 r. Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu wydał wyrok w sprawie ze skarg sędziego Igora Tuleyi. Stwierdził w nim, że w sprawie doszło do naruszenie art. 6 § 1 (prawo do rzetelnego procesu sądowego) art. 8 (prawo do poszanowania życia prywatnego) i art. 10 (wolność słowa) Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności.

Wyrok zapadł po łącznym rozpoznaniu przez Trybunał w Strasburgu dwóch skarg wniesionych w 2019 i 2020 r. w których skarżący, w związku podejmowanymi wobec niego czynnościami i postępowaniami dyscyplinarnymi, podniósł zarzuty naruszenia szeregu artykułów EKPC. Do postępowania przez Trybunałem w 2020 r. przyłączył się RPO i przedstawił stanowisko w sprawie, które ETPC w dużej mierze uwzględnił.

ETPC poinformował jednocześnie, że wyrok w sprawie sędziego Igora Tuleyi jest dziewiątym wydanym w postępowaniach dotyczących kwestii związanych z reorganizacją systemu sądownictwa w Polsce na mocy ustaw, które weszły w życie głównie w 2017 i 2018 roku. Obecnie przed ETPC toczy się 397 takich postępowań.

VII.505.14.2020

Ważne linki:

Autor informacji: Krzysztof Michałowski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Krzysztof Michałowski