Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Edukacja antydyskryminacyjna w woj. podlaskim

Data:

Rzecznik Praw Obywatelskich otrzymał odpowiedź Podlaskiego Kuratora Oświaty na swoje wystąpienie w sprawie incydentu, który miał miejsce na lekcji fizyki w gimnazjum wchodzącym w skład Zespołu Szkół Społecznych nr 3 w Białymstoku. Z informacji prasowych wynikało, że jeden z nauczycieli podyktował uczniom zadanie o treści, którą można zinterpretować jako ksenofobiczną oraz utrwalającą negatywne stereotypy wobec uchodźców.

W sprawie działań podejmowanych do tej pory oraz planowanych do podjęcia w zakresie edukacji antydyskryminacyjnej na terenie województwa podlaskiego Kuratorium Oświaty w Białymstoku zapewniło, że wspólnie z władzami miasta Białegostoku dokłada wszelkich starań, aby osoby narodowości innej niż polska traktowane były z szacunkiem.

Wskazano na tworzony program walki z rasizmem i ksenofobią oraz kampanię na rzecz tolerancji w stosunku do osób odmiennych kulturowo oraz narodowościowo.

W placówkach oświatowych realizowany jest szereg inicjatyw, podczas których uczniowie i nauczyciele zapoznawani są z kulturą i zwyczajami swoich szkolnych kolegów, m.in. w 2014 r. w ramach kampanii społecznej „Daj im szansę" fundacji Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć zorganizowanej na rzecz osób poszukujących ochrony w Polsce i ubiegających się o status uchodźcy.

Podjęto także działania, które promują postawy tolerancji i otwartości wobec innych kultur i narodów – corocznie (od 2012 r.) przy współudziale Kuratorium Oświaty przeprowadzany jest konkurs „Podlaska Mozaika".

Zgodnie z przekazanymi Rzecznikowi informacjami podejmowane są także kroki zmierzające do podniesienia kompetencji nauczycieli w zakresie zapobiegania dyskryminacji poprzez działania edukacyjne, w tym uwzględnienie edukacji antydyskryminacyjnej w ofercie ośrodków doskonalenia nauczycieli na obszarze województwa podlaskiego. Podlaski Kurator Oświaty zapewnił, że na terenie województwa szkoły z własnej inicjatywy podejmują wiele działań profilaktycznych, takich jak akcje charytatywne czy konkursy artystyczne o tematyce antydyskryminacyjnej.

Rzecznik Praw Obywatelskich będzie kontynuował działania na rzecz popularyzacji edukacji antydyskryminacyjnej.

Ważne linki:

Załączniki:

Autor informacji: Justyna Z@recka
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP