Biuletyn Informacji Publicznej RPO

31 marca 2021 - Międzynarodowy Dzień Widzialności Osób Transpłciowych

Data:
Tagi: kalendarium
 • Equinet – międzynarodowa sieć współpracy niezależnych organów ds. równości, do której należy RPO – zorganizował spotkanie przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego, parlamentów krajowych i Parlamentu Europejskiego oraz instytucji ochrony praw człowieka dotyczące praw osób LGBTI.
 • Przedmiotem spotkania była „Strategia Równości osób LGBTIQ” ogłoszona przez Komisję Europejską – dokument strategiczny Komisji dotyczący działań na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji osób LGBTIQ.
 • Europejskie krajowe urzędy do spraw równości (jak Rzecznik Praw Obywatelskich) mają do odegrania istotną rolę we wdrożeniu strategii Komisji Europejskiej.
 • Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar zaprezentował polską perspektywę działań na rzecz równości osób LGBTIQ oraz podkreślił, jak ważne są gwarancje niezależności dla organów ds. równego traktowania, jakim jest w Polsce Rzecznik Praw Obywatelskich.

RPO prof.  Adam Bodnar opisał ogólny kryzys dotyczący osób LGBTIQ w Polsce, mówił o tym, że przypadki dyskryminacji tych osób są coraz częstsze. Przypomniał działania podejmowane przez RPO m.in. w celu uchylenia uchwał przeciwko „ideologii LGBT” (wciąż obowiązujących na terenie Polski). Jego zdaniem należy się liczyć z tym, że strukturalne naruszenia prawa osób LGBTiQ do równego traktowania mogą spotkać się z reakcją instytucji Unii Europejskich, choćby z wykorzystaniem nowego instrumentu ochrony praworządności w budżecie unijnym. Konsekwencją może być utrata lub ograniczenie wpływów z funduszy unijnych na poziomie lokalnym.

Dokument „Strategia Równości osób LGBTIQ” zapowiada działania Komisji Europejskiej w czterech obszarach:

 1. Przeciwdziałania dyskryminacji
 • Raportowanie na temat wdrożenia dyrektywy o równości w zatrudnieniu (w Polsce dyrektywę implementuje ustawa o wdrożeniu niektórych przepisów unii europejskiej w zakresie równego traktowania)
 • Wzmocnienie pozycji ustrojowej i gwarancji niezależności krajowych organów ds. równego traktowania (w Polsce: RPO) poprzez  zaproponowanie odpowiednich zmian prawnych
 1. Bezpieczeństwo osób LGBTIQ
 • Wprowadzenie harmonizacji prawa na poziomie unijnym w zakresie przestępstw z nienawiści przeciwko osobom LGBTIQ, wprowadzając obowiązek penalizacji takich przestępstw  (w Polsce nie są obecnie karane)
 • Ponadto Komisja zapewni możliwości finansowania inicjatyw mających na celu zwalczanie przestępstw z nienawiści, mowy nienawiści i przemocy wobec osób LGBTIQ.
 1. Ochrona prawna rodzin osób LGBTIQ
 • Komisja przedstawi inicjatywę ustawodawczą w sprawie wzajemnego uznawania rodzicielstwa i zbada możliwe środki wspierające wzajemne uznawanie partnerstwa osób tej samej płci między państwami członkowskimi.
 1. Komisja podejmie też działania w zakresie prawa międzynarodowego i relacji z państwami trzecimi na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji osób LGBTIQ. Dotyczy m.in. prawa azylowego.
Autor informacji: Dyrektor Zespołu ds. Równego Traktowania
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk