Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Do Przewodniczącego Komisji Nadzwyczajnej Sejmu RP ds. zmian w kodyfikacjach ws. prekampanii wyborczej

Data:

W wystąpieniu Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca uwagę na kwestię braku skutecznej regulacji prawnej odnoszącej się do działań agitacyjnych prowadzonych przez różne podmioty przed formalnym rozpoczęciem kampanii wyborczej i poza jej ramami. Istniejąca luka w przepisach pozwala na promowanie osób, a nawet ugrupowań politycznych, nie będących jeszcze formalnie kandydatami i komitetami, w okresie przed rozpoczęciem kampanii wyborczej. Działania takie pozostają poza kontrolą organów wyborczych. Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej w odpowiedzi na wystąpienie Rzecznika z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie tzw. prekampanii wyborczej stwierdził, że organy wyborcze nie mają środków innego oddziaływania niż oświadczenia i apele. Problem ten ma duże znaczenie dla zapewnienia przestrzegania zasady równości szans kandydatów i komitetów wyborczych, wywierając negatywny wpływ na uczciwość i przejrzystość życia publicznego. Z tego powodu wymaga podjęcia pilnych prac legislacyjnych. Obecnie obowiązujące przepisy Kodeksu wyborczego nie dają formalnych przesłanek do uznania, że komitet wyborczy, który jest bezpośrednim beneficjentem takich działań, naruszałby zasady finansowania kampanii wyborczej. W szczególności prowadzenie prekampanii wyborczej nie stanowi podstawy do odrzucenia sprawozdania finansowego. Rzecznik Praw Obywatelskich prosi o zajęcie stanowiska w sprawie uwzględnienia wskazanych uwag w celu podjęcia prac nad koniecznymi zmianami w prawie wyborczym.

 

Ważne linki:

Załączniki:

Autor informacji: Monik@ Foremniak
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP