Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wystąpienie do Prezesa NIK ws. kontroli skuteczności odzyskiwania od dłużników świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego

Data:

Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do Prezesa Najwyższej Izby Kontroli z prośbą o podjęcie ogólnopolskiej kontroli doraźnej dotyczącej skuteczności odzyskiwania od dłużników świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego.

Niska skuteczność odzyskiwania od dłużników alimentacyjnych świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego była jednym z tematów pierwszego spotkania Zespołu Ekspertów do spraw Alimentów, które odbyło się w dniu 9 lutego br. w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Zespół powstał w wyniku wspólnej inicjatywy Rzecznika Praw Obywatelskich i Rzecznika Praw Dziecka, a jego zadaniem jest przygotowanie zmian systemowych mających poprawić sytuację dzieci uprawnionych do świadczeń alimentacyjnych.

Tematyka wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego była już wcześniej przedmiotem kontroli NIK, jednak dotyczyły one tylko wybranych województw. Przeprowadzenie kontroli ogólnopolskiej przez Najwyższą Izbę Kontroli przyczyniłoby się do usprawnienia działań organów administracji i wypracowania skuteczniejszych metod dochodzenia spłaty zobowiązań przez dłużników alimentacyjnych. 

Ważne linki:

Załączniki:

Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP