Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Do Pełnomocnika Rządu ds. Równego traktowania ws. udziału kobiet w życiu politycznym

Data:

W swoim wystąpieniu Rzecznik zwraca uwagę, że pomimo zbliżającego się terminu wyborów samorządowych, brak jest w przestrzeni publicznej i mediach akcji informacyjnych o nowych rozwiązaniach w zakresie prawa wyborczego, w szczególności dotyczących problematyki równości płci. Jest to jeden z czynników, który w sposób negatywny wpływa na niewielki udział kobiet w polskim życiu politycznym. Kodeks wyborczy z 2011 roku, po raz pierwszy zostanie wykorzystany w wyborach samorządowych, dlatego tak ważne jest aby w pełni i rzetelnie informować obywateli o przysługujących im uprawnieniach, i to zarówno w zakresie czynnego, jak i biernego prawa wyborczego.

Na potrzebę zaplanowania i podjęcia rozbudowanych działań o charakterze informacyjnym Rzecznik wskazywał już w poprzednim wystąpieniu do Pełnomocniczki Rządu ds. Równego Traktowania z 17 stycznia br. Jednak uzyskana wówczas odpowiedź nie była w pełni satysfakcjonująca. Dlatego RPO ponownie postuluje pilne podjęcie działań edukacyjnych i informacyjnych w tym zakresie. Ponadto, Rzecznik zauważa, że niezbędne jest stałe monitorowanie problematyki równości płci w procesie wyborczym, również w kontekście funkcjonowania mechanizmów prawnych wywierajacych skuteczniejsze, rzeczywiste zagwarantowanie zasady równości płci i zwiększenie zaangażowania kobiet w proces wyborczy. RPO zwraca się z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie podjęcia działań legislacyjnych odnoszących się do problematyki korzystania przez kobiety z biernego prawa wyborczego i poinformowanie o planowanej aktywności w tym zakresie a także powiadomienie o planowanych działaniach edukacyjnych i informacyjnych mających na celu przeciwdziałanie zjawisku niedoreprezentowania kobiet w sferze publicznej.

 

Załączniki:

Autor informacji: Monik@ Foremniak
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP