Zawartość

Do MS ws. określenia roli kuratorów w przeprowadzaniu wywiadów środowiskowych w sprawach opiekuńczych

Data: 
2015-12-31
słowa kluczowe: 

Przeprowadzanie przez kuratorów sądowych wywiadu środowiskowego stanowi ingerencję państwa w konstytucyjne chronione prawo obywateli do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego. Dlatego podstawy i kryteria takich działań powinny być jasno i ściśle określone w przepisach rangi ustawowej. Rzecznik Praw Obywatelskich przychyla się do przedstawionego mu postulatu kuratorów sądowych, aby w sposób kompleksowy określić w kodeksie postępowania cywilnego ich rolę w przeprowadzaniu wywiadów środowiskowych w postępowaniu wykonawczym w sprawach opiekuńczych. Chodzi tu zwłaszcza o sprawy takie jak postępowania prowadzone wobec osób z zaburzeniami psychicznymi o umieszczenie w zakładzie psychiatrycznym bądź domu pomocy społecznej, ustalenie warunków życiowych osób ubezwłasnowolnionych, przeprowadzenie wywiadu środowiskowego z kandydatami na opiekunów prawnych lub kuratorów osób ubezwłasnowolnionych, a także z kandydatami do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. Rzecznik Praw Obywatelskich prosi o podjęcie odpowiedniej  inicjatywy ustawodawczej.

Galeria

  • Zdjęcie dzieci  - widać tylko gole stopy na ziemi i kolorowe pędzle

    Rodzina
Autor informacji: K@leta_Katarzyna
Data publikacji: 2016-01-04 10:23:03
Osoba udostępniająca: K@leta_Katarzyna
Historia zmian
Data Tytuł Opis Operator
2020-10-27 13:41:58 Do MS ws. określenia roli kuratorów w przeprowadzaniu wywiadów środowiskowych w sprawach opiekuńczych M@riuszM@slowiecki