Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Do MKiDN ws. dotacji dla niepublicznych szkół artystycznych

Data:

Z informacji Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli dotacji dla niepublicznych szkół artystycznych oraz nadzoru nad tymi szkołami wynika, że dotacje dla niepublicznych szkół artystycznych były znacząco zaniżane.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego miał być wielokrotnie informowany o tym fakcie zarówno przez Centrum Edukacji Artystycznej, jak i przez NIK, która stwierdzała podobne nieprawidłowości podczas kontroli przeprowadzanych na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat. Pomimo tego, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego nie zgłaszał Ministrowi Finansów dodatkowych potrzeb finansowych. W efekcie stan niezgodności utrzymywał się wiele lat. Ustawa o systemie oświaty przewiduje obowiązek wypłacenia dotacji, określa także ich minimalną wysokość.

Zaniżanie kwot przeznaczonych na wsparcie niepublicznych placówek jest naruszeniem przepisów prawa niezależnie od powodów, dla których nastąpiło. Co istotne, szkoły niepubliczne nie miały możliwości zweryfikowania, czy kwota przekazanych im dotacji została prawidłowo wyliczona. Dotacje dla szkół niepublicznych są elementem polityki oświatowej państwa. Pozwalają na obniżenie czesnego, co powoduje, że nauka w szkołach niepublicznych jest dostępna dla większej grupy uczniów. Celem dotacji jest wsparcie szkół niepublicznych tak, by ich oferta faktycznie mogła konkurować z ofertą szkół publicznych, co służy zagwarantowaniu rodzicom konstytucyjnego prawa do wyboru szkoły innej niż publiczna, a także sprzyja utrzymaniu różnorodności kierunków i wysokiego poziomu nauczania. Rzecznik Praw Obywatelskich prosi o przedstawienie wyjaśnień w opisanej sprawie. 

Załączniki:

Autor informacji: Justyna Z@recka
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk