Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Do Ministra Sprawiedliwości ws. praw osób ubezwłasnowolnionych

Data:


Rzecznik Praw Obywatelskich nawiązuje do wystąpienia z czerwca 2012 r. poruszającego kwestię praw osób ubezwłasnowolnionych i ich prawa do reprezentacji, w tym praktycznego i systemowego problemu ze znalezieniem kandydatów na opiekunów i kuratorów osób ubezwłasnowolnionych, a także prac legislacyjnych nad nowym Kodeksem cywilnym, w tym w części dotyczącej zdolności do czynności prawnych. W toku korespondencji Rzecznik uzyskała informację o skonsolidowanym projekcie założeń projektu ustawy o zmianie ustaw: Kodeks cywilny, Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych ustaw. Projekt był uzgodniony wewnątrzresortowo i oczekiwał na akceptację Ministra Sprawiedliwości przed skierowaniem do konsultacji publicznych, opiniowania i uzgodnień międzyresortowych. Rzecznik Praw Obywatelskich prosi o poinformowanie o aktualnym stanie procedury legislacyjnej w sprawie tego projektu.

IV.7024.26.2014

Załączniki:

Autor informacji: Monik@ Foremniak
Data publikacji: 2014-08-18 08:34:52
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data: 2020-11-06 11:45:08
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk