Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Do MIiR ws. odpowiedzialności zawodowej diagnostów samochodowych

Data:

Do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich napływają skargi dotyczące nadmiernej restrykcyjności sankcji administracyjnych przewidzianych w stosunku do diagnostów samochodowych na podstawie przepisów ustawy – Prawo o ruchu drogowym.

Przepisy te przewidują, że starosta cofa diagnoście uprawnienie do wykonania badań technicznych, jeżeli w wyniku kontroli stwierdzono przeprowadzenie przez diagnostę badania technicznego niezgodnie z określonym zakresem i sposobem wykonania, a także w przypadku, gdy diagnosta wydał zaświadczenie lub dokonał wpisu do dowodu rejestracyjnego pojazdu niezgodnie ze stanem faktycznym lub przepisami. Ponowne uprawnienie nie może być wydane wcześniej niż po upływie 5 lat od dnia, w którym decyzja o cofnięciu stała się ostateczna. W ocenie Rzecznika omawiana regulacja zbyt daleko ingeruje w swobodę wykonywania zawodu, nie spełniając jednocześnie konstytucyjnej zasady proporcjonalności. Nie przewiduje bowiem żadnej gradacji sankcji, której podlega diagnosta. Cofnięcie diagnoście uprawnień jest obligatoryjne i to niezależnie od stopnia przewinienia. Ponadto przepisy Prawa o ruchu drogowym nie przewidują również stosowania instytucji przedawnienia co do czynu i momentu pociągnięcia diagnosty do odpowiedzialności. Tak ukształtowana sytuacja diagnosty jest wyjątkiem na tle pozostałych regulacji dotyczących odpowiedzialności zawodowej przedstawicieli innych zawodów.

Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się o rozważenie podjęcia działań zmierzających do zmiany obowiązujących przepisów regulujących odpowiedzialność zawodową diagnosty samochodowego.

 

 

Ważne linki:

Załączniki:

Autor informacji: Monik@ Foremniak
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP