Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Co to jest PESEL?

Data:

PESEL, czyli numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności, jest to 11-cyfrowy symbol numeryczny, jednoznacznie identyfikujący osobę fizyczną, w którym sześć pierwszych cyfr oznacza datę urodzenia (rok, miesiąc, dzień), kolejne cztery -liczbę porządkową i płeć osoby, a ostatnia jest cyfrą kontrolną służącą do komputerowej kontroli poprawności nadanego numeru ewidencyjnego.

Numer PESEL nadaje minister właściwy do spraw informatyzacji (art. 16 pkt. 3 ustawy o ewidencji ludności) następującym osobom:

Numer PESEL nadawany jest z urzędu w następujących sytuacjach:

 • przez polski urząd stanu cywilnego przy sporządzaniu aktu urodzenia dla dziecka urodzonego na terytorium Polski. Dotyczy to dzieci obywateli polskich, obywateli Unii Europejskiej i członków ich rodzin, którzy mieszkają w Polsce, w związku z tym, że uzyskali prawo stałego pobytu oraz cudzoziemców, którzy uzyskali:
  • prawo stałego pobytu lub zezwolenie na pobyt stały,
  • zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,
  • status uchodźcy, ochronę uzupełniającą albo azyl,
  • zgodę na pobyt tolerowany,
  • ochronę czasową,
  • zgodę na pobyt ze względów humanitarnych,
 • przez urząd gminy przy zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy - dla obywateli Polski, którzy nie mają numeru PESEL,
 • przez urząd gminy przy ubieganiu się o dowód osobisty - dla obywateli Polski, którzy mieszkają za granicą i nie mają numeru PESEL,
 • przez krajowy urząd paszportowy przy ubieganiu się o paszport - dla obywateli Polski, którzy mieszkają za granicą i nie mają numeru PESEL,
 • przez konsula RP przy ubieganiu się o paszport - dla obywateli Polski, którzy mieszkają za granicą, nie mają numeru PESEL i składają wniosek o wydanie paszportu w konsulacie.
 • - cudzoziemcom zameldowanym na pobyt powyżej 30 dni
 • - obywatelom polskim zamieszkałym za granicą, ubiegającym się o wydanie paszportu.
 • PESEL jest identyfikatorem podatkowym osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług albo nie są płatnikiem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotna.

Ważne linki:

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk