Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Biuro Dyrektora Generalnego

Dyrektor Generalny

dr Michał Szwast

 

Do zakresu działania Biura Dyrektora Generalnego należy:

 1. statystyka i analizy problemowe prowadzonych spraw oraz obsługa systemu gromadzenia i udostępniania spraw generalnych podejmowanych przez Rzecznika;
 2. przygotowywanie projektu informacji rocznej o działalności Rzecznika oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela;
 3. sporządzanie projektu budżetu w zakresie części 08 w zakresie dochodów i wydatków, gospodarka finansowa i bieżąca kontrola prawidłowego wykonania budżetu;
 4. prowadzenie rachunkowości Biura zgodnie z ustawą o finansach publicznych i ustawą o rachunkowości;
 5. nadzór w Biurze nad prawidłowym obiegiem dokumentów, ich ewidencją i rejestracją;
 6. opracowywanie przepisów kancelaryjno-archiwalnych i nadzór nad ich stosowaniem;
 7. opracowywanie i aktualizowanie Regulaminu oraz innych wewnętrznych aktów normatywnych;
 8. współpraca z innymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi Biura w zakresie organizacji zarządzania i funkcjonowania Biura;
 9. przygotowywanie projektów rozstrzygnięć sporów kompetencyjnych między jednostkami i komórkami organizacyjnymi Biura;
 10. nadzór nad realizacją kontroli zarządczej;
 11. obsługa asystencka Rzecznika, Zastępców Rzecznika oraz Dyrektora Generalnego;
 12. uczestniczenie w organizacji konferencji i innych spotkań oraz gospodarowanie ich budżetem;
 13. prowadzenie spraw osobowych pracowników;
 14. prowadzenie spraw związanych z organizacją szkoleń;
 15. naliczanie wynagrodzeń;
 16. obsługa rozliczeń krajowych wyjazdów służbowych;
 17. prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych;
 18. obsługa gospodarczo – techniczna, administrowanie i eksploatacja taboru samochodowego;
 19. administrowanie i utrzymanie budynków Biura;
 20. nadzór nad wykonywaniem umów najmu lokali lub budynków będących siedzibą Biur Pełnomocników Terenowych Rzecznika Praw Obywatelskich;
 21. realizacja zakupów techniczno-materiałowych;
 22. bezpieczeństwo i higiena pracy;
 23. realizacja zadań związanych z zapewnieniem przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych wynikających z ustawy o ochronie informacji niejawnych i aktów wykonawczych do tej ustawy;
 24. prowadzenie Archiwum Zakładowego;
 25. gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych;
 26. administrowanie siecią komputerową i bazą danych;
 27. koordynowanie działań związanych z tworzeniem, wdrażaniem i konserwacją systemów informatycznych.

 

Autor informacji: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Opis: Aktualizacja informacji
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Opis: Publikacja
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP