Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Atak na sędzię w programie "Kasta" TVPInfo. Rzecznik pyta o sprawę MS i KRRiT

Data:
  • Sędzia Dorota Lenarczyk skarży się na nierzetelność programu TVP Info pt. „Kasta”
  • Zarzuty wobec niej oparto na twierdzeniach skazanego, który ją nęka  

Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpłynęła skarga Doroty Lenarczyk, sędzi Sądu Rejonowego w Żywcu, skierowana do Ministra Sprawiedliwości-Prokuratora Generalnego, a dotycząca programu TVP Info pt. „Kasta”.  

Pani sędzia wskazuje, że program z 1 lutego 2020 r. dotyczył sprawy sądowej przeciwko przedsiębiorcy, w której pełniła ona wówczas funkcję prokuratora. Dziennikarze zarzucili sędziemu oraz prokuratorom brak niezależności, brak podstaw prawnych do działania, wskazywali również, że według nich skazany niesłusznie odbył karę.

Jak podnosi pani sędzia, po emisji programu groźby ze strony skazanego przedsiębiorcy nasiliły się. Postępowania w sprawie zgłoszonych przez nią zawiadomień o popełnieniu gróźb karalnych i stalkingu zostały zaś umorzone.

Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Witolda Kołodziejskiego RPO poprosił o sprawdzenie, czy nadawca publiczny odpowiednio zrealizował ciążące na nim obowiązki.

Rzecznik zwrócił się ponadto do ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry o informacje w tej sprawie.

Odpowiedź KRRiT (aktualizacja z 20 lipca)

KRRiT nie znalazła podstaw do stwierdzenia, iż nadawca nie dochował należytej staranności w zbieraniu materiałów, a sędzia D. Lenarczyk nie miała możliwości złożenia dodatkowych wyjaśnień. Z możliwości tej sędzia nie skorzystała. KRRiT nie stwierdziła naruszenia przez nadawcę przepisów prawa, a zatem nie będzie podejmowała w tej sprawie dodatkowych działań. 

Przeprowadzona analiza pozwoliła na przyjęcie stanowiska nadawcy. W przekazanym stanowisku nadawca poinformował Radę m.in., że dziennikarze przygotowujący odcinek dotyczący sprawy już na etapie zbierania informacji dołożyli należytej staranności, która przejawiała się w analizie dostępnych dokumentów oraz rozmowach z osobami mającymi bezpośredni kontakt ze sprawą przedstawioną w programie. 

W przedmiotowej audycji znalazła się też wypowiedź przed kamerą p. D. Lenarczyk - pozyskana, jak poinformował dziennikarz w audycji, przy realizacji innego materiału - a odnosząca się do sprawy.

(szczegóły w załączonej odpowiedzi KRRT) 

Odpowiedź Prokuratury Krajowej (aktualizacja z 24 lipca)

Badanie akt kwestionowanego przez skarżącą prawomocnie zakończonego postępowania Prokuratury Rejonowej w Cieszynie wykazało, iż wydane na podstawie art. 322 § 1 kpk, postanowienie o umorzeniu dochodzenia w sprawie zaistniałego 6 czerwca 2018 roku, za pośrednictwem sieci teleinformatycznej, kierowania gróźb karalnych wobec sędziego Doroty Lenarczyk oraz znieważenia jej słowami wulgarnymi i uwłaczającymi jej godności, jest decyzją przedwczesną i tym samym postępowanie winno być kontynuowane w celu uzupełnienia materiahi dowodowego.

Przeprowadzone natomiast badanie prawomocnie zakończonego, na podstawie art. 17 § 1 pkt. 2 Kpk postępowania Prokuratury Rejonowej w Cieszynie w sprawie zaistniałego 18 lipca 2018 r. w Mikołowie w piśmie zatytułowanym Zażalenie do Prezesa Sadu Rejonowego w Żywcu znieważenia sędziego  Doroty Lenarczyk oraz w sprawie zaistniałego 18 lipca 2018 r. w Mikołowie w piśmie do Prezesa Sądu Rejonowego pomówienia wymienionej o postępowanie, które mogło ją narazić na utraię zaufania potrzebnego dla stanowiska sędziego, wykazało, że postanowienie o odmowie wszczęcia dochodzenia z 5 lipca 2019 roku wobec przyjęcia braku ustawowych znamion przestępstw ściganych z oskarżenia publicznego oraz braku interesu społecznego dla objęcia ich ściganiem z urzędu, które podlegało również sądowej kontroli instancyjnej jest zasadne.

Prokuratura Rejonowa w Cieszynie prowadziła również postępowania, w toku których skarżąca posiadała status pokrzywdzonego, a które to postępowania zostały zakończone skierowaniem aktów oskarżenia wobec oskarżonych o przestępstwa określone w art. 226 § 1 kk.

Wskutek kolejnego zawiadomienia Pani Doroty Lenarczyk, zostało zarejestrowane w Prokuraturze Rejonowej w Cieszynie postępowanie w sprawie kierowania pod adresem skarżącej gróźb karalnych i jej znieważenia poprzez przesyłanie wiadomości tekstowych drogą mailową przez anonimowego nadawcę do Sądu Rejonowego w Żywcu. Wdrożone czynności sprawdzające.

(szczegóły w załączonej odpowiedzi prokuratury)  

VII.564.41.2020

Załączniki:

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski
Data:
Operator: Łukasz Starzewski