Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Rzecznik Praw Obywatelskich spotkał się z Pełnomocnikiem Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych

Data:

10 listopada 2021 r. rzecznik praw obywatelskich Marcin Wiącek spotkał się z pełnomocnikiem rządu ds. osób niepełnosprawnych Pawłem Wdówikiem.

Rzecznik przedstawił priorytetowe i aktualne wyzwania dotyczące ochrony praw osób z niepełnosprawnościami z punktu widzenia RPO jako niezależnego organu ds. monitorowania wdrażania Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych. Wymieniono uwagi odnoszące się do prac w zakresie reformy systemu orzecznictwa oraz procesu deinstytucjonalizacji systemu wsparcia. Wskazano także na potrzebę systemowej regulacji asystencji osobistej. Marcin Wiącek podkreślił konieczność zmian prawnych dotyczących zakresu i środków ochrony przed dyskryminacją ze względu na niepełnosprawność.

Poruszone zostały ponadto kwestie planowanych działań w ramach przyznanego nowelizacją ustawy budżetowej dodatkowego miliarda złotych na różne usługi społeczne dedykowane osobom z niepełnosprawnościami.

W dalszej części rozmowy obie strony zadeklarowały chęć współpracy i wymiany doświadczeń w celu zapewnienia pełnego wdrożenia postanowień, przyjętej 16 lutego 2021 r., Strategii na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami. 

Autor informacji: Dyrektor Zespołu ds. Równego Traktowania
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Monika Okrasa