Dlaczego nie pozwalają mi się dopisać do spisu wyborców w gminie, gdzie mam działkę?

Data:

Telefon na infolinię RPO 800-676-676: pani na stałe mieszka w Krakowie, od kilku miesięcy, w związku ze stanem epidemii, przebywa na działce rekreacyjnej w woj. mazowieckim. Ma zamiar wziąć udział w wyborach prezydenckich  i głosować poza miejscem stałego zameldowania w gminie, w której jest zlokalizowana działka. W urzędzie gminy jej odmówiono dopisania do spisu wyborców, ponieważ działka na której czasowo przebywa nie posiada odrębnego numeru.

Zgodnie z art. 28 ustawy  z dnia 5 stycznia 2011 ( Dz.U. 2019.684. t.j.)-Kodeks wyborczy , wyborca, na jego pisemny wniosek wniesiony do urzędu gminy najpóźniej w 5 dniu przed dniem wyborów, jest dopisywany do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania na obszarze gminy:

  1. właściwej ze względu na miejsce jego stałego zamieszkania albo
  2. w której czasowo przebywa.

Przepis ten stosuje się odpowiednio do wyborcy nigdzie niezamieszkałego, przebywającego na obszarze gminy.

Jak wynika z treści art. 28 § 1 i 5 w związku z art. 26 § 7 Kodeksu wyborczego, wyborca we wniosku o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania na obszarze gminy, w której stale zamieszkuje lub czasowo przebywa, musi wskazać nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL oraz - w przypadku wyborcy, który nie jest ujęty w żadnym rejestrze wyborców (np. nigdzie niezamieszkałego - bezdomnego) - adres jego ostatniego zameldowania na pobyt stały, w celu sprawdzenia, czy posiada on czynne prawo wyborcze oraz czy nie jest on ujęty w innym spisie wyborców. W przypadku podania przez wyborcę wymienionych wyżej danych we wniosku o dopisanie do spisu wyborców, złożonego w trybie art. 28 § 1 Kodeksu wyborczego, z wyjątkiem wyborów samorządowych, musi on zostać ujęty w spisie wyborców sporządzanym dla wybranego przez niego obwodu głosowania, bez konieczności podawania nawet adresu przebywania. (vide postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 26 listopada 2015r. sygn. III SW 139/15). Termin złożenia wniosku o dopisanie do listy wyborców upływa w dniu 23 czerwca br.

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji: 2020-06-25 08:43:23
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data: 2020-06-25 08:44:19
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk