Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Czy 29 maja można zrobić przyjęcie ślubne w USC? MSWiA odsyła do ogłoszeń w urzędach

Data:

Obywatel, który zgłosił się do RPO, żeni się 29 maja. Prosi o wyjaśnienie, jak ma się zastosować do przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 861). RPO poprosił o wyjaśnienie tej ważnej dla obywatela kwestii MSWiA.

Rozporządzenie to zmienia restrykcje dotyczące spotkań i zgromadzeń, ale nie wiadomo, czy dotyczy ono spotkań w urzędzie stanu cywilnego. Wskazuje bowiem, że w urzędach (czyli USC?) może do 5 czerwca przebywać jedna osoba na stanowisko obsługi (§ 21 ust. 2), można jednak organizować od 29 maja spotkania lub zebrania służbowe i zawodowe (ale czy ślub w USC jest spotkaniem służbowy z punktu widzenia gości i nowożeńców?) a także imprezy i spotkania do 25 osób, które odbywają się w lokalu lub w mieszkaniu  osoby, która organizuje imprezę (jednak USC nie jest lokalem ani mieszkaniem) oraz imprezy i spotkań do 50 osób, które odbywają się na otwartym powietrzu albo w lokalu lub w wydzielonej strefie gastronomicznej sali sprzedaży – ale też nie wiadomo, czy takim lokalem z wydzieloną strefą gastronomiczną może być USC (§ 26 ust. 15).

- Ograniczenia wynikające z ww. rozporządzenia, pozostają poza kompetencją Ministra SWiA. Podkreślenia wymaga, że przepisy te nie odnoszą się wprost do kwestii zawarcia związku małżeńskiego (w zakresie liczby osób) – odpowiedziała dyrektorka Departament Spraw Obywatelskich Beata Stępińska.

„Zgodnie z przepisem § 21 ust. 1 rozporządzenia, do dnia 5 czerwca 2021 r. wykonywanie zadań przez urząd administracji publicznej lub jednostkę organizacyjną wykonującą zadania o charakterze publicznym może podlegać ograniczeniom polegającym na wykonywaniu wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom. W szczególności do takich spraw zaliczono rejestrację stanu cywilnego (§ 21 ust. 4 pkt 1 rozporządzenia).

Decyzję o rodzaju i formie wprowadzanych ograniczeń, o których mowa w powołanym § 21 ust. 1 podejmuje (z zastrzeżeniem ust. 4 ww. przepisu), kierownik urzędu administracji publicznej, dyrektor generalny urzędu lub kierujący jednostką organizacyjną wykonującą zadania o charakterze publicznym, uwzględniając konieczność zapewnienia bezpieczeństwa obywateli, zawiadamiając o tych ograniczeniach, w drodze ogłoszenia, na stronie podmiotowej urzędu lub jednostki, a także przez wywieszenie ogłoszenia w siedzibie urzędu lub jednostki”.

VII.501.144.2021

Załączniki:

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk