Biuletyn Informacji Publicznej RPO

1 marca – Dzień bez dyskryminacji

Data:

Każdego roku w dniu 1 marca obchodzimy Międzynarodowy Dzień Bez Dyskryminacji. Prawo wszystkich osób do równego traktowania i ochrony przed dyskryminacją jest powszechnym prawem uznanym zarówno przez Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej, jak i wiążące Polskę umowy międzynarodowe. Rzecznik Praw Obywatelskich wykonuje w Polsce funkcję niezależnego organu do spraw realizacji zasady równego traktowania.

W roku 2015 Rzecznik otrzymał 787 wniosków dotyczących szeroko rozumianej problematyki równego traktowania. W ocenie Rzecznika jest to jednak liczba dalece nieproporcjonalna w stosunku do rzeczywistej skali dyskryminacji. Należy mieć na uwadze, że osoby narażone na dyskryminację i wykluczenie społeczne cechują się często brakiem zaufania do instytucji publicznych, niską świadomością prawną oraz brakiem wiedzy w zakresie organów oferujących pomoc ofiarom dyskryminacji. Z badań  przeprowadzonych na zlecenie Rzecznika wynika, że 85% osób, które doświadczyły dyskryminacji w ciągu ostatniego roku nie zgłosiło tego faktu żadnej instytucji publicznej.

Warto przypomnieć, że zgodnie z ustawą o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania przez dyskryminację rozumie się przede wszystkim taką sytuację, w której osoba fizyczna ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie, światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną jest traktowana mniej korzystnie niż jest, była lub byłaby traktowana inna osoba w porównywalnej sytuacji. Inne formy dyskryminacji to: dyskryminacja pośrednia, molestowanie i molestowanie seksualne.

Każdy, wobec kogo zasada równego traktowania została naruszona przez organy władzy publicznej, ma prawo wystąpienia z wnioskiem o pomoc do Rzecznika Praw Obywatelskich.
W przypadku naruszenia zasady równego traktowania przez podmiot prywatny Rzecznik poinformuje wnioskodawcę o przysługujących mu środkach działania.

Z podstawowymi informacjami na temat zasady równego traktowania i niedyskryminacji można zapoznać się w poradniku RPO “Przeciw dyskryminacji”.

Wyniki badań rzecznika dotyczące dyskryminacji są publikowane w serii “Zasada równego traktowania. Prawo i praktyka”.
 

Autor informacji: Dyrektor Zespołu ds. Równego Traktowania
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk