Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Tryb „decyzji administracyjnej” [art. 12 – Równość wobec prawa, art. 13 – Dostęp do wymiaru sprawiedliwości]*

Data:

Prof. Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich rekomenduje stosowanie w postępowaniu o dofinansowanie ze środków PFRON przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. Tryb „decyzji administracyjnej” stanowi niezbędny środek prawny, pozwalający na wszczęcie skutecznego postępowania sądowego, gdy wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON został rozpatrzony negatywnie. Wydanie postanowienia z zachowaniem formy decyzji administracyjnej stanowi o realizacji przysługującego każdemu obywatelowi prawa do sądu (art. 45 Konstytucji RP).


 


Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpływają kolejne skargi na odmowne załatwianie wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier architektonicznych i na procedury rozpatrywania tych wniosków. Na przykład Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w B. poinformowało RPO, że nie wydaje decyzji administracyjnej w przypadku pozytywnego bądź negatywnego rozstrzygnięcia wniosku o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych. Taki sposób postępowania Centrum opiera na stanowisku Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, do którego Powiatowe Centrum zwróciło się z prośbą o interpretację przepisów. Biuro Pełnomocnika twierdziło, że ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) nie daje podstawy do wydawania - w sprawach z wniosków indywidualnych o dofinansowanie - rozstrzygnięć w formie decyzji administracyjnej. Od rozstrzygnięć podjętych przez komisję rozpatrującą wnioski o likwidację barier architektonicznych nie przysługuje zatem odwołanie w rozumieniu art. 127 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z późn. zm.). Rzecznik widzi konieczność monitorowania praktyki organów administracji właściwych w sprawie udzielenia dofinansowania z PFRON, bowiem liczne przypadki potwierdzają, że organy te nadal nie akceptują linii orzeczniczej sądów administracyjnych, wyrażonej m.in. w wyroku NSA z 8 listopada 2013 r. sygn. akt II GSK 941/12, z której wynika, że odmowa przyznania dofinansowania powinna nastąpić w formie decyzji administracyjnej.

Autor informacji: Ewa Wrońska
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk