Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Interwencja RPO ws. materiału TVP Info mogącego naruszać godność osoby. Prezes TVP wyciąga konsekwencje służbowe i wdraża procedury kontrolne

Data:
  • W TVP Info ukazał się materiał nt. emerytów, w którym znalazło się ujęcie nagranej od tyłu kobiety w poplamionej odzieży 
  • Stanowi to ingerencję w prawo osoby do prywatności, może też naruszać jej godność - wskazał Rzecznik Praw Obywatelskich 
  • W sposób niedopuszczalny przedstawiono przypadkową starszą osobę w zaplamionej odzieży, co mogło naruszać nie tylko jej prawo do prywatności, ale przede wszystkim jej poczucie godności - odpisał prezes TVP S.A. Mateusz Matyszkowicz 
  • Wyraził ubolewanie z powodu sytuacji, która nigdy nie powinna mieć miejsca. W stosunku do osób odpowiedzialnych wyciągnięto konsekwencje służbowe. TVP wdrożyła dodatkowe procedury kontrolne, mające na celu niedopuszczenie do podobnych sytuacji w przyszłości.

Zastępca RPO Stanisław Trociuk wystąpił w tej sprawie 29 września 2023 r. do prezesa TVP oraz przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego. 

Chodzi o wyemitowany w TVP Info materiał dotyczący emerytów, w którym znalazł się fragment przedstawiający kobietę w poplamionej odzieży. 

Stanowi to ingerencję w prawo do prywatności nagranej osoby, wyrażone w art. 47 Konstytucji RP. Może też naruszać jej godność, o której mowa w art. 30 Konstytucji RP. To, że nie widać twarzy danej osoby nie oznacza, że wykluczona jest możliwość jej rozpoznania przez inne osoby. 

Publiczna prezentacja takiego materiału może być uznana za naruszenie godności człowieka, obejmującej m. in. te wszystkie wartości, które określają podmiotową pozycję jednostki w społeczeństwie i które składają się, według powszechnej opinii, na szacunek należny każdej osobie. Przy ocenie skali tego naruszenia należy wziąć pod uwagę okoliczność, że mimo iż emisja była jednorazowa, to w dobie Internetu prezentowane przez stację telewizyjną materiały mogą być następczo publikowane i przesyłane.

Stanisław Trociuk zwrócił się do Przewodniczącego KRRiT o zbadanie sprawy i  informacje o podjętych działaniach. Prezesa TVP prosił zaś o informacje na temat procedur ochrony prywatności i godności osób w emitowanych materiałach.

Odpowiedź Mateusza Matyszkowicza, prezesa TVP

W odpowiedzi na Pańskie pismo z 29 września 2023 roku (nr: VII,501.164.2023.JK) dotyczące wyemitowanego w TVP INFO materiału poświęconego sytuacji emerytów w Polsce, uprzejmie informuję, że władze Spółki podjęły niezbędne czynności zmierzające do wyciągnięcia konsekwencji służbowych od osób odpowiedzialnych za realizację i emisję materiału.

W materiale w sposób niedopuszczalny przedstawiono przypadkową starszą osobę w zaplamionej odzieży, co mogło naruszać nie tylko jej prawo do prywatności, ale przede wszystkim jej poczucie godności. Pomimo tego, że materiał został wyemitowany tylko raz i nie przedstawiono w nim twarzy tej osoby, został on wielokrotnie przywołany i wykorzystany w sieci, co mogło spotęgować oddziaływanie jego negatywnych skutków, które wbrew intencjom twórców, miały dla przedstawionej osoby krzywdzący i uwłaczający charakter. 

Pragnę w tym miejscu wyrazić ubolewanie z powodu zaistniałej sytuacji, która nigdy nie powinna mieć miejsca. W pełni podzielam Pańskie oceny sformułowane w przedstawionym piśmie.

Sposób realizacji, konstrukcja i wreszcie dopuszczenie do emisji powyższego materiału było niedopuszczalne i uchybiało zasadom profesjonalizmu i etyki, którą w swojej pracy zawodowej kierować się powinni pracownicy i współpracownicy Telewizji Polskiej.

Pragnę jednak zapewnić, że pomimo popełnienia tego błędu, działanie odpowiedzialnych za niego osób miało charakter nieumyślny i nie miało na celu naruszenia godności osoby przedstawionej w materiale, a tym bardziej jej ośmieszenie.

Pragnę zapewnić, że władze Telewizji Polskiej S.A. przystąpiły do wyjaśnienia i wyciągnięcia konsekwencji wewnętrznych wobec autorów materiału niezwłocznie po jego emisji, i krytyce, która słusznie spadła na niego niedługo po tym. W wyniku tego procesu, w stosunku do osób odpowiedzialnych za powstanie i emisję materiału zostały wyciągnięte konsekwencje służbowe. Informuję ponadto, że Telewizja Polska S.A. zdecydowała się wdrożyć dodatkowe procedury kontrolne, mające na celu niedopuszczenie do podobnych sytuacji w przyszłości.

VII.501.164.2023

Załączniki:

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski