Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Deklaracja dostępności serwisu bip.brpo.gov.pl

Data:

Wstęp Deklaracji

Rzecznik Praw Obywatelskich zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do https://bip.brpo.gov.pl strony internetowej Biura Rzecznika Praw Obywatelskich.

Data publikacji strony internetowej: 2019-09-20.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-09-20.

Status pod względem zgodności

Niniejsza  strona internetowa  jest częściowo zgodna, z powodu niezgodności wymienionych poniżej.

Treści niedostępne:

  • brak opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć i obrazków,
  • część dokumentów PDF posiada błędy w warstwie tekstowej (po skanowaniu/OCR),
  • dokumenty PDF nie są poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących (np. nieprawidłowo przygotowane tabele, wykresy, obrazki, brak sekcji nawigacyjnych, tytułu itp.),
  • brak audio deskrypcji dla materiałów multimedialnych.

Wyłączenia:

  • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego,
  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2019-09-20.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Serwis nie zawiera skrótów klawiaturowych, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Mariusz Masłowiecki, koordynator do spraw dostępności w BRPO, adres poczty elektronicznej koordynator.dostepnosci@brpo.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 55 17 795. Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia dostępności można składać pod adresem Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa osobiście lub za pośrednictwem poczty oraz na adres mailowy biurorzecznika@brpo.gov.pl.

Postępowanie odwoławcze

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa

Do budynku prowadzi wejście od al. Solidarności z poziomu chodnika. Recepcja znajduje się po prawej stronie od wejścia. W budynku jest winda z oznakowaniem w alfabecie brajla. Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie pomieszczenia w części głównej budynku w tym sala konferencyjna na 1 piętrze. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, po lewej stronie od wejścia. Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku jest pętla indukcyjna na sali konferencyjnej.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W recepcji można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online. Usługa jest dostępna w godzinach pracy urzędu. Usługa jest bezpłatna dla osób głuchych.

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, ul. Długa 23/25, 00-238 Warszawa

Do budynku prowadzi wejście przez dziedziniec od ul. Długiej. Do wejścia prowadzą schody. Przy schodach znajduje się podjazd dla wózków. Recepcja znajduje się po lewej stronie od wejścia. W budynku jest winda z oznakowaniem w alfabecie brajla. Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie pomieszczenia w budynku. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, po prawej stronie od wejścia. Na ul. Długiej w pobliżu budynku wyznaczone są dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku jest pętla indukcyjna na sali konferencyjnej. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących
W budynku nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.

Dostępność tłumacza języka migowego

Swój problem mozna przedstawić Rzecznikowi Praw Obywatelskich korzystając z usługi tłumaczenia na język migowy. To tak zwany wideotłumacz. Przychodząc do Biura Rzecznika istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego, za pośrednictwem specjalnego programu i kamery. Tłumacz porozumiewa się wówczas z osobą głuchą i z pracownikiem biura. Osoba głucha może połączyć się też z tłumaczem przez internet (on-line).

Informacje dodatkowe

Automatyczna walidacja strony www pod kątem jej dostępności walidatorami online, nie jest w pełni miarodajna i nie zastąpi obiektywnych testów wykonanych przez osoby z niepełnosprawnościami. W związku z tym Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich dąży do przeprowadzenia corocznych audytów dostępności swoich stron.

Autor informacji: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Opis: Aktualizacja informacji o punkcie TOTUPOINT przy ulicy Długiej
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Opis: Aktualizacja informacji
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Opis: Aktualizacja informacji
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Opis: Weryfikacja dostępności strony "Deklaracja dostępności".
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP